Komunikacja międzykulturowa w glottodydaktyce

Intercultural Communication in Glottodidactics

2020L

Kod przedmiotu1483S2-KMG
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWiedza pochodząca z edukacji formalnej w kontekście doświadczeń osobistych, edukacji pozainstytucjonalnej a „ukryty” program szkolny. Potrzeba przygotowania nauczycieli do budowania i rozwijania kompetencji międzykulturowych we współczesnej szkole. Strategie edukacji międzykulturowej. Edukacja międzykulturowa w warunkach współczesnego społeczeństwa globalnego. Wiedza o Innym wsparciem dla ducha wzajemnego poszanowania i akceptacji między narodami, grupami etnicznymi, wyznaniowymi, itp. Różnice kulturowe oznaką tożsamości grup w społeczeństwach wielokulturowych – wstęp do klasyfikacji pozytywnych. Arteterapia elementem edukacji na potrzeby społeczeństwa wielokulturowego.
Opis wykładów: Edukacja międzykulturowa w otoczeniu człowieka. Edukacja międzykulturowa w systemie społecznym i systemie państwowym. Obraz człowieka zdolnego do aktywnego życia w społeczeństwie wielokulturowym budowany w oparciu o lekturę szkolną. Kompetencje międzykulturowe oparte o wiedzę o Innych. Podmiotowość uczniów w kontekście różnic językowych, kulturowych, wyznaniowych. Obserwacja procesów przenikania i wzajemnego bogacenia kultur w środowiskach pogranicznych. Edukacja międzykulturowa w polskich systemie edukacyjnym. Poczucie obywatelskości w społeczeństwach wielokulturowych.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest ukazanie problemu wielokulturowości w odniesieniu do zadań przestrzeni edukacyjnej szkolnej i pozainstytucjonalnej. Budowanie wiedzy stanowiącej podstawę umiejętności i kompetencji odkrywania zależności między edukacją a kształtowaniem się postaw i tworzeniem wartości.
Literatura podstawowa1) Давыдова О. И., Этнопедагогическая подготовка студентов – будущих специалистов дошкольного образования, Барнау , 2000 2) Grigoreva М., Zhuravlevа N, Этнокультурное образование , Вестник Новосибирского государственного педагогического университета, 2012 , s. 28-34 3) Szerląg A. Red., Wielokulturowość - międzykulturowość w edukacji akademickiej. Ku nowej jakości kształcenia, Oficyna Wydawnicza Atut, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi