Multimodalność w komunikacji międzykulturowej

Multimodality in Intercultural Communication

2020Z

Kod przedmiotu1483S2-MKM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPodczas ćwiczeń realizowane będą w praktyce treści poruszane podczas wykładów.
Opis wykładów1. Komunikacja międzykulturowa – ogólna charakterystyka, trudności w komunikacji międzykulturowej. 2.Multimodalność – stare zjawisko, nowa propozycja badawcza. Przełom wizualny. 3. Cyfrowi tubylcy, cyfrowi migranci. 4. Elementy komunikatu multimodalnego. Uzupełnienie, konkurencja, zaprzeczenie? 5. Kolory, typografia, kompozycja komunikatu. 6. Uniwersalność i narodowa specyfika komunikatów multimodalnych. 7. Multimodalność w komunikacji medialnej. Media tradycyjne. 8. Multimodalność w komunikacji medialnej. Nowe media. Reklama, strony internetowe, prezentacje. Demotywatory, memy, emoji. 9. Multimodalność w dydaktyce. 10. Multimodalność w przekładzie. 11. Multimodalność w sztuce. 12. Multimodalność w przestrzeni publicznej. 13. Analiza komunikatów multimodalnych – narzędzia badawcze. 14. Tworzenie komunikatów multimodalnych. Zasady. Narzędzia.
Cel kształceniaCelem kursu jest przybliżenie studentom problematyki multimodalności we współczesnej komunikacji międzykulturowej ze szczególnym uwzględnieniem nowych badań naukowych.
Literatura podstawowa1) Крейдлин Г. Е., Семиотическая концептуализация тела и проблема мультимодальности // Экология языка и коммуникативная практика, t. № 2., Сибирский федеральный университет, 2014, s. 100-120 2) Хутыз И. П.., Мультимодальность академического дискурса как условие его коммуникативной успешности // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение, t. 1 (172), Вестник Адыгейского государственного университета, 2016, s. 90-95. 3) Кибрик А. А., Мультимодальная лингвистика [Электронный ресурс]: видеолекция. URL: http://postnauka.ru/video/6609, Электронный ресурс, 2017 4) Крейдлин Г. Е., Семиотическая концептуализация человеческого тела (теория и методология анализа) // Studia linguistica cognitiva: межвузовский сборник научных трудов. Вып. 3. Когнитивная динамика в языковых взаимодействиях. , Флинта; Наука, 2013, s. 81-97. 5) Максименко О. И., Семиотические особенности медиатекста Интернета [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/semioticheskie-osobennosti-mediateksta-interneta , Электронный ресурс, 2017 6) Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф., Креолизованные тексты и их коммуникативная функция // Оптимизация речевого воздействия, М.: Высшая школа, 1990, s. 180-186. 7) Сподарец О. О., Поликодовость как ключ к новостному политическому медиатексту [Электронный ресурс]. URL: http://journals.uspu.ru/i/inst/ling/ling35/ling35_25.pdf , Электронный ресурс, 2017
Literatura uzupełniająca1) Godzic W., wyd. Warszawa, Media audiowizualne. Podręcznik akademicki, , 2010r., tom 2) Петрова А.А., wyd. Волгоград: Изд-во ВолГУ, Мультимодальные аспекты исследования интеракции // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Выпуск № 2 (8), 2008r., tom , 105-111s. 3) Чернявская В.Е., wyd. Иркутск: Изд-во ИГЛУ, Медиальный поворот в лингвистике: поликодовые и гибридные тексты // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. Выпуск № 2 (23), 2013r., tom , 122-127s.
Uwagi