Międzykulturowość w teorii i praktyce

Interculturalism in Theory and Practice

2020L

Kod przedmiotu1483S2-MTP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do europeistyki, Współczesna kultura europejska, Kompetencje kulturowe w stosunkach międzynarodowych
Wymagania wstępnewiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeń1. Wyzwania społeczeństwa wielokulturowego 2. Praktyki dialogu międzykulturowego 3. Bariery komunikacyjne w dialogu międzykulturowym 4. Konflikt jako akt komunikacji 5. Rodzima kultura w kontekście globalnym 6. Świadomość etniczna w kontekście dialogu kultur 7. Rodzaje zachowań komunikacyjnych w sytuacji konfliktu 8. Kierunki rozwoju tożsamości (tożsamość i multikulturowość) 9. Edukacja międzykulturowa – wyzwanie, zadania i możliwości 10. Modele i procesy kształtowania tożsamości kulturowej 11. Program uwrażliwiania kulturowego 12. Holistyczna koncepcja edukacji międzykulturowej 13. Kreowanie tożsamości wielokulturowej 14. Rola NGO w edukacji międzykulturowej 15. Rola mediów w edukacji międzykulturowej
Opis wykładów1. Polityka kulturowa w dobie globalizacji. Aktualne problemy 2. Teoria i praktyka komunikacji międzykulturowej 3. Edukacja międzykulturowa wobec dylematów kształtowania tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych 4. Wyzwania globalizmu i lokalizmu 5. Europa w kontekście podziałów etnicznych, kulturowych i religijnych 6. Typologie konfliktów w kontekście komunikacji międzykulturowej 7. Badanie niepowodzeń komunikacyjnych 8. Dialog w warunkach pogranicza kulturowego 9. Strategie i taktyki komunikacji 10. Islam a tożsamość europejska 11. Filozofia kryzysu w aspekcie dialogu kulturowego 12. Pamięć historyczna w dialogu między kulturami 13. Warunki konieczne do zaistnienia dialogu tolerancji 14. Nacjonalizm i ksenofobia w Europie 15. Migranci – szansa czy zagrożenie?
Cel kształcenia- uwrażliwienie studentów na specyfikę komunikacji w zróżnicowanym środowisku kulturowym, w społeczności, w której występują różne kody kulturowe (różnice językowe, wyznaniowe, etniczne, narodowe itp.) - mobilizowanie do interpretacji rzeczywistości, porządkowania i nazywania doświadczeń w społeczności zróżnicowanej kulturowo - przyjmowanie postawy refleksyjnej i tym samym rozwijanie tożsamości otwartej aktywnie interpretującej informacje - uczenie się szanowania własnych wartości a jednocześnie otwieranie się na inne kultury
Literatura podstawowa1) Анцупов А.Я., Конфликтология, Спб, 2007 2) Гудков Д., Теория и практика межкультурной коммуникации, Москва, 2006 3) Гудков Д., Межкультурная коммуникация: проблемы обучения, Москва, 2000 4) Леонов Н.И., Конфликты и конфликтное поведение: методы изучения, Спб, 2005 5) ред. К. Чижевского, Ц. Куляс, М. Голюбевского, Руководство по диалогу. Доверие и идентичность, Сейны, 2015 6) отв. ред. Д.Л. Спивак, Фундаментальные проблемы культурологии. Культурная политика, t. 4, Спб.: Алетейя, 2008 7) ed. B. Ivanovic, People and Cultures in contact, Kosowska Mitrovica , 2015
Literatura uzupełniająca1) Лебедева Н.М. , Введение в этническую и кросс-культурную психологию, Москва, 1999 2) Тер-Минасова С Г. , Язык и межкультурная коммуникация, Москва, 2000 3) Nikitorowicz J., Edukacja międzykulturowa. Kreowanie tożsamości dziecka, Gdańsk, 2007
Uwagi