Praktyka zawodowa

Practical training

2020L

Kod przedmiotu1483S2-PZ
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneUzyskanie zaliczenia etapu studiów niezbędnego do rozpoczęcia praktyk zawodowych (semestr III na studiach I stopnia
Opis ćwiczeń- redagowanie tekstów pisemnych w języku specjalizacji, - prowadzenie rozmów w języku specjalizacji, - tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język rosyjski i/lub z języka rosyjskiego na język polski w języku specjalizacji, - posługiwanie się językiem rosyjskim w zakresie języka specjalizacji podczas innych czynności związanych z pracą instytucji, organizacji lub firmy, w której jest realizowana praktyka, - znajomość oprzyrządowania technicznego, z którego student korzysta w ramach odbywanych praktyk w danej instytucji lub firmie (w tym słowniki elektroniczne i/lub internetowe, narzędzia CAT itp.) - źródła pisemne lub ustne wykorzystywane w pracy związanej z użyciem języka specjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów paralelnych (z podaniem źródła ich pochodzenia), preferowane strategie i techniki pracy oraz wykonywania tłumaczeń w danej instytucji, organizacji lub firmie.
Opis wykładów-
Cel kształcenia1. Rozwój i utrwalanie podstawowych umiejętności składających się na kwalifikacje zawodowe związane z realizowaną specjalizacją, 2. Kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych. 3. Konfrontacja wiedzy teoretycznej z zakresu realizowanej specjalizacji z rzeczywistością zawodową. 4. Poznanie praktycznych aspektów pracy w zawodzie związanym z realizowaną specjalizacją.
Literatura podstawowa1) -, -, -, -
Literatura uzupełniająca
UwagiPraktyka realizowana jest według planu opracowanego przez zakładowego opiekuna praktyk po uzyskaniu akceptacji uczelnianego opiekuna praktyk.