Współczesna kultura europejska II

Contemporary European Culture II

2019L

Kod przedmiotu1483S2-WKEU
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWspółczesna kultura europejska I
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień z poprzedniego semestru, ogólna orientacja w kulturze światowej
Opis ćwiczeńAnaliza tekstów: (J. Barnes „Anglia, Ancglia”, P. Aykroyd „Dom doktora Dee”, „The Lambs of London”, F. Beigbeder „Au secours, pardon !”, M. Houellebecq „Platforma”, A. Nothomb „Z pokorą i uniżeniem”, K. Ishiguro „Nie opuszczaj mnie”, Ch. Wolf „Medea”, A. Carter „Wieczory w cyrku”, A.S. Byatt, „Anioły i owady”.
Opis wykładówLiteratura postmodernizmu. Cechy postmodernizmu, angielskiego, niemieckiego postmodernizmu. U. Eco: przezwyciężyć tradycję awangardy. Literatura społeczeństwa konsumpcyjnego. Masowa i elitarna literatura. Literatura francuska i teoria społeczeństwa konsumpcyjnego. Transformacja literatury podróżniczej we współczesnej literaturze. Literatura feministyczna. Feministyczny ogląd świata w prozie Ch. Wolf, A.S. Byatt. Literatura postkolonialna i wielokulturowa. Kolonialna literatura angielska, temat Wschodu w literaturze angielskiej, "prawdziwe historie prawdziwych ludzi" i ich znaczenie we współczesnej literaturze. Tradycje -powieści filozoficznej i bajki filozoficznej w literaturze drugiej połowy XX wieku. Polska szkoła reportażu. Trendy w rozwoju literatury światowej w XXI wieku.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi współczesnymi europejskimi tekstami literackimi. Celem zajęć jest również rozwój nawyków naukowo-badawczych, głównie analizy, komentowania, referowania rezultatów badań naukowych; samodzielne naukowe badanie literatury w a także przygotowanie do interpretacji różnych typów tekstów i osadzenie ich w kontekście kulturowym.
Literatura podstawowa1) Жук М. И. , История зарубежной литературы XIX - начала XX веков: Учебное пособие, М.: Флинта: Наука, 2011 2) Сост. Н.П. Хрящева, Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия, М.: Флинта: Наука, 2011 3) Под ред. В.М. Толмачёва, Зарубежная литература XX века, Издатель- ский центр «Академия», 2003
Literatura uzupełniająca1) Шестаков В., wyd. Спб:Нестор-история, Английский национальный характер, 2010r., tom 2) Коцюбинский Д.А., wyd. Москва: Фонд «Либеральная Миссия», Глобальный сепаратизм - главный сюжет XXI века, 2013r., tom 3) Несмелова О.О.; Прохорова Т.; Скворцов А.Э.; Шаминa В.Б., wyd. Казанский ун-т, Постмодернизм в зарубежной и русской литературах , 2011r., tom
Uwagi