Współczesna kultura europejska III

Contemporary European Culture III

2020Z

Kod przedmiotu1483S2-WSKUE
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWspółczesna kultura europejska I, II
Wymagania wstępneOpanowanie języka rosyjskiego na poziomie C1-C2 ESOKJ.
Opis ćwiczeń1. Klasyfikacja gatunków i typów utworów muzycznych. Struktura utworu muzycznego. Krytyka muzyczna. 2. Znamiennyj rospiew jako dziedzictwo wczesnego chrześcijaństwa wschodniego w Rosji. 3. Muzyka ludowa w Rosji a cerkiew prawosławna. Reformy Piotra I a powstanie nowego typu muzyki. 4. Rewolucja w kulturze muzycznej Rosji po rozbiorach Rzeczypospolitej. 5. Rosyjska opera na europejskich scenach. 6. Rosyjski balet jako zjawisko międzynarodowe. 7. Rosyjska emigracja jako przekaźnik muzyki rozrywkowej. 8. Kształtowanie romansu miejskiego: stylistyka i wykonawcy. 9. Stylistyka "piosenki radzieckiej". Tematyka i propagandowe przesłanie. 10. Piosenki dla dzieci i młodzieży. Stylistyka i estetyka. 11. Piosenka turystyczna. Przesłanie i estetyka. 12. Teatr muzyczny w ZSRR. 13. Gatunki muzyki rozrywkowej. Muzyka rockowa a popularna. Treści i przesłanie. 14. Industria muzyczna w Europie. Konkursy muzyczne i festiwale. Udział rosyjskich wykonawców. 15. Współczesna muzyka chrześcijańska w Europie i w Rosji.
Opis wykładów1. Muzyka jako dziedzina sztuki. Muzyka świecka a muzyka kościelna. Tradycja bizantyjska w europejskiej muzyce kościelnej. 2. Przemiany kulturowe połowy wieku XVII, wpływ zachodnioeuropejskiej tradycji barokowej na formy muzyki kościelnej. 3. Tradycja włoska w muzyce rosyjskiej na przełomie XVIII i XIX w. Recepcja twórczości D. Bortniańskiego w Rosji i Europie. 4. Romantyzm a elementy melodyki ludowej w twórczości kompozytorów rosyjskich XIX w. 5. Historia i kultura Rosji w twórczości operowej i baletowej kompozytorów rosyjskich oraz w muzyce programowej. 6. Recepcja kultury europejskiej w muzyce programowej. 7. Europejskie tradycje wykonawcze w instrumentalistyce. 8. Miejska kultura muzyczna jako przejaw kultury masowej, elementy wielokulturowości (romskie, żydowskie) w muzyce masowej. 9. Muzyka propagandowa epoki rewolucji początku XX w., zapożyczenia ze źródeł europejskich, w tym polskich, treści ideologiczne w tekstach pieśni. 10. Propaganda radzieckiego trybu życia w piosenkach okresu radzieckiego, walka z formalizmem w muzyce. 11. Początki radzieckiego jazzu. 12. Poezja śpiewana jako gatunek muzyczny, związki z tradycją zachodnią, organizacja ruchu społecznego. 13. Nurt satyryczny w poezji śpiewanej jako przejaw protestu społecznego. 14. Rozprzestrzenienie estetyki rocku w drugiej połowie XX w.: organizacja klubów, koncertów i rozprzestrzenienie nagrań. 15. Trendy w muzyce popularnej w Europie i we współczesnej Rosji.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studiujących z historią muzyki rosyjskiej w perspektywie europejskiej, z najważniejszymi nurtami oraz treścią światopoglądową i ideologiczna różnych kierunków muzycznych, z najważniejszymi twórcami i wykonawcami muzyki rosyjskiej. Dać pojęcie o miejscu i roli kultury muzycznej w kulturze społeczeństwa, o specyfice przedmiotu, metodologii opisu i terminologii. Określić zespół podstawowych pojęć naukowych ujętych w całościowy model opisowy zjawisk i faktów naukowych. Kształtować świadomość złożoności natury badań naukowych, ich roli społecznej, historycznej zmienności i trwałości zasad. Kształtować umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcji i użytkowania potrzebnej informacji z wykorzystaniem literatury przedmiotu i źródeł elektronicznych, interpretacji zdobytej wiedzy, stosowania nabytych umiejętności podczas dalszej nauki i pracy naukowej. Kształtować odpowiednie postawy wobec podejścia do różnic, które przejawiają się w społeczeństwie wielokulturowym i wielojęzykowym.
Literatura podstawowa1) Lissa, Z. , Historia muzyki rosyjskiej, Kraków, 1955 2) Высоцкая, Л. Н./ Амосова, В. В. , История музыкального искусства. URL: http://art.vlsu.ru/index.php?id=239 (Предисловие, Глава II), Владимир, 2012 3) Келдыш, Ю. В. i in. , История русской музыки. Тт. 1-10., Москва, 1983-1994
Literatura uzupełniająca1) Usenko, K. , Oczami radzieckiej zabawki. Antologia rosyjskiego i radzieckiego undergroundu, Czarne, 2012 2) Быков, Д. Л. , Булат Окуджава, Москва, 2009 3) Келдыш, Ю. В. , Возникновение и развитие русской оперы в XVIII веке, [в:] Musica Antiqua Europae Orientalis / Acta scientifice. Congressus 1. Bydgoszcz, 66. Warsz.,, Warszawa, 1966 4) Чередниченко, Т. , Русская музыка и геополитика, [в:] Новый мир, 1995, № 6. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1995/6/cheredn.html , Moskwa, 1995 5) Успенский, Н. , Древнерусское певческое искусство, Moskwa, 1965
UwagiBrak