Współczesna kultura europejska IV

Contemporary European Culture IV

2020L

Kod przedmiotu1483S2-WSKUE4
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWspółczesna kultura europejska I, II, III
Wymagania wstępneOpanowanie języka rosyjskiego na poziomie C1-C2 ESOKJ.
Opis ćwiczeńWartości europejskie w ujęciu dokumentów oraz w mediach: czy kryzys UE jest faktem. Rynek a kultura: paradoksy kultury masowej. Organizacja przestrzeni życiowej obywatela: rola domu i społeczeństwa. Trendy we współczesnej literaturze rosyjskiej na tle literatury europejskiej i światowej. Muzea wirtualne i wyposażenie informatyczne w ekspozycji muzealnej. Reklama muzeów, festiwali i in. imprez kulturalnych w Internecie. Kino europejskie w XXI w.: dialog między Wschodem a Zachodem. Media masowe: między państwowym a prywatnym. Teatr postawangardy. Miasto i wieś we współczesnej Europie. Źródła i zasady finansowania europejskiej nauki. Organizacja procesu kształcenia w uczelniach wyższych: zalety i braki. Problem kształcenia przez cale życie a proces Boloński. Zasady funkcjonowania "zielonej gospodarki". Karta narodów zjednoczonej Europy: sposób na akceptację multikulturalizmu.
Opis wykładówCechy rozwoju współczesnej kultury. Wartości europejskie. Orientacja socjokulturowa współczesnego społeczeństwa. Codzienność w ujęciu badań nad stylem życia. Współczesna literatura krajów europejskich. Muzealnictwo realne i wirtualne w Europie. Europejska nauka w przestrzeni informacyjnej Europy. Kino europejskie. Współczesny europejski teatr. Kultura jako industria. Trendy proekologiczne we współczesnej Europie. Edukacja szkolna i akademicka w krajach Unii Europejskiej. Organizacja opieki zdrowotnej w UE, problemy demograficzne. Dialog w sferze kultury między UE a Rosją.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studiujących z ogólnymi trendami w kulturze europejskiej, z najważniejszymi nurtami oraz treścią światopoglądową i ideologiczna różnych sfer kultury, z najważniejszymi osobowościami życia społecznego i politycznego. Dać pojęcie o miejscu i roli najnowszych trendów w kulturze społeczeństwa, o specyfice przedmiotu opisu, o metodologii opisu i terminologii. Określić zespół podstawowych pojęć naukowych ujętych w całościowy model opisowy zjawisk i faktów naukowych. Kształtować świadomość złożoności natury badań naukowych, ich roli społecznej, historycznej zmienności i trwałości zasad. Kształtować umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcji i użytkowania potrzebnej informacji z wykorzystaniem literatury przedmiotu i źródeł elektronicznych, interpretacji zdobytej wiedzy, stosowania nabytych umiejętności podczas dalszej nauki i pracy naukowej. Kształtować odpowiednie postawy wobec podejścia do różnic, które przejawiają się w społeczeństwie wielokulturowym i wielojęzykowym.
Literatura podstawowa1) Водопьянова Е.В. (ред.), Европейская культура: XXI век., Нестор-История, Москва-Санкт-Петербург, 2013 2) Council of Europe, Common European Framework of Reference for Languages: Teachine, Learning, Assesment, Strasbourg, 1996-2019 3) EU, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Brussels, 2009
Literatura uzupełniająca1) Марков Б. В, Культура повседневности: учебное пособие по специальности 031401.65 «Культурология», Издательский дом «Питер», 2008
Uwagibrak