Lingwistyka w biznesie - studia pierwszego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Lingwistyka w biznesie

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie) lub konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (stara matura) z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny).
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 869 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie,
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów )oraz mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada umiejętności językowe w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co pozwala mu swobodnie formułować swoje wypowiedzi tak ustne jak i pisemne. Ponadto potrafi komunikować się z wykorzystaniem drugiego języka obcego (niemieckiego lub rosyjskiego), zachowując poprawność językową odpowiadającą poziomowi B2+ wg ESOKJ. Absolwent posiada także rozległą wiedzę na temat krajów anglo- oraz niemiecko- lub rosyjskojęzycznych. Dostrzega przemiany społeczno-kulturowe, potrafi je zdefiniować i opisać. Bardzo dobra znajomość dwóch języków obcych wsparta wiedzą z zakresu przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych pozwala absolwentowi na poprawne i skuteczne komunikowanie się ze specjalistami oraz niespecjalistami, a także na efektywne rozwiązywanie wszelkich problemów, z którymi może się on zetknąć w działalności zawodowej. Absolwent zna i rozumie procesy zachodzące w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego i politycznego, umie je analizować i na ich podstawie formułować wnioski. Posiada szczegółową wiedzę z zakresu ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, przedsiębiorczości, zarządzania i marketingu międzynarodowego, komunikacji biznesowej, w tym międzykulturowej, negocjacji itp., ma także wiedzę na temat praktycznych aspektów funkcjonowania biznesu w warunkach krajowych i międzynarodowych. Absolwent potrafi pracować w interdyscyplinarnym zespole, skupiającym profesjonalistów różnych specjalności i zawodów. Sprawnie komunikuje się z otoczeniem, również w językach obcych. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii, stosunków międzynarodowych i komunikacji międzykulturowej. Ponadto wykazuje się otwartością na zmiany, innowacyjnością oraz umiejętnością przystosowywania się do zmieniającego się środowiska. Ma wpojoną potrzebę ustawicznego zdobywania i aktualizowania wiedzy oraz kształcenia umiejętności niezbędnych w danym obszarze aktywności zawodowej. Jest otwarty na poznawanie nowych metod i wyników badań z zakresu komunikacji międzykulturowej i ekonomii. Z szacunkiem i dbałością odnosi się języka i kultury, wykazuje się tolerancją wobec różnic społecznych i kulturowych. Ma wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i potrafi wykorzystać ją w procesie komunikacji oraz w organizacji życia zawodowego. Absolwent myśli i działa w sposób przedsiębiorczy i kreatywny, cechują go wrażliwość etyczna, empatia, otwartość, refleksyjność oraz postawa prospołeczna i poczucie odpowiedzialności.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku (językoznawstwo, ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu), zorientowaną na zastosowanie w szeroko pojętym sektorze gospodarczym.
  - Ma elementarną wiedzę o powiązaniach studiowanych dyscyplin naukowych z innymi dyscyplinami humanistycznymi oraz społecznymi oraz świadomość znaczenia nauk humanistycznych w biznesie.
  - Ma uporządkowaną wiedzę o języku angielskim oraz niemieckim lub rosyjskim, umożliwiającą posługiwanie się nimi w życiu codziennym oraz sytuacjach biznesowych.
  - Ma podstawową wiedzę z zakresu języka specjalistycznego.
  - Zna elementarną terminologię i metodologię z zakresu językoznawstwa stosowanego i komunikacji językowej.
  - Zna elementarną terminologię w języku angielskim oraz niemieckim lub rosyjskim, wykorzystywaną w szeroko pojętym sektorze gospodarczym w zakresie finansów i bankowości, logistyki, mediów i komunikacji, zarządzania, IT.
  - Ma uporządkowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, ekonomicznych, prawnych i politycznych krajów angielskiego oraz niemieckiego lub rosyjskiego obszaru językowego, jak również orientuje się we współczesnych problemach tych państw.
  - Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury, historii, literaturze, realiach i odmiennościach kultur krajów angielskiego oraz niemieckiego lub rosyjskiego obszaru językowego jak również Polski, niezbędną do diagnozowania potrzeb osób innych narodowości w sferze biznesowej.
  - Ma elementarną wiedzę o rodzajach i prawidłowościach więzi społecznych, a także podstawową wiedzę w zakresie rozwiązywania konfliktów i kooperacji oraz w zakresie teorii rozwoju, innowacji i kreatywności.
  - Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu kluczowych pojęć i mechanizmów ekonomicznych na poziomie mikro- i makroekonomii.
  - Ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, ich roli w gospodarce oraz zarządzania biznesem.
  - Zna rolę i cele państwa, instytucji publicznych i prywatnych oraz instytucji międzynarodowych w kreowaniu warunków, zasad rozwoju gospodarki w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
  - Zna podstawowe metody, między innymi z zakresu statystyki, wykorzystywane w badaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych.
  - Zna podstawowe formy i metody prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego, własności przemysłowej oraz norm etycznych.
  - Ma elementarną wiedzę o technologiach informatycznych, etykiecie, ergonomii, bezpieczeństwie i higienie pracy w środowisku zawodowym.
  - Ma elementarną wiedzę na temat otaczającego świata i wie, jak ją wykorzystać do projektowania swojego rozwoju zawodowego i osobistego, rozumie znaczenie aktywności fizycznej.
  - Ma podstawową wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w zakresie przyszłej działalności zawodowej.
  2. W kategorii umiejętności:
  - Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu studiowanego kierunku (językoznawstwa, ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu), z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów.
  - Posiada elementarne umiejętności badawcze (formułowanie i analiza problemów, dobór metod i narzędzi, opracowanie i prezentacja wyników) pozwalające na rozwiązywanie problemów w obrębie studiowanego kierunku.
  - Ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie C1 oraz drugiego języka obcego (niemieckiego lub rosyjskiego) na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  - Posiada umiejętność przygotowania typowych pisemnych tekstów biznesowych, w języku angielskim oraz niemieckim lub rosyjskim, z wykorzystaniem edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów służących do przygotowywania prezentacji oraz słowników jedno- i dwujęzycznych.
  - Posiada umiejętność przygotowania i prezentowania wystąpień ustnych, w języku angielskim oraz niemieckim lub rosyjskim, dotyczących tematów z życia codziennego oraz zagadnień szczegółowych z zakresu nauk ekonomicznych.
  - Potrafi porozumiewać się, wykorzystując różne techniki i kanały komunikacyjne, w języku angielskim oraz niemieckim lub rosyjskim, używając języka specjalistycznego w zakresie finansów i bankowości, logistyki, mediów i komunikacji, zarządzania, IT.
  - Posiada umiejętność analizy i interpretacji zjawisk kultury, polityki, gospodarki, życia społecznego krajów angielskiego oraz niemieckiego lub rosyjskiego obszaru językowego w ujęciu historycznym i współczesnym w celu określenia ich znaczeń i oddziaływania społecznego.
  - Potrafi identyfikować i rozróżniać różne rodzaje tekstów specjalistycznych, a także przeprowadzić ich analizę i interpretację z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod.
  - Posiada umiejętność dyskusji, merytorycznej argumentacji, prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii dotyczących zagadnień z zakresu zarządzania oraz umiejętność formułowania wniosków.
  - Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych oraz interpretacji mechanizmów funkcjonowania gospodarki oraz jej podmiotów.
  - Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną z dziedziny zarządzania do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania wybranych procesów i zjawisk organizacyjnych.
  - Potrafi dokonać analizy przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk w środowisku organizacji oraz przewidywać kierunki ich zmian.
  - Umie przyjmować i wyznaczać zadania w zespole, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
  - Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji oraz rozstrzygać dylematy pojawiające się w pracy zawodowej.
  - Potrafi gromadzić informacje bibliograficzne, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się zasobami Internetu, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację.
  - Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu technologii informatycznych, bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym.
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Rozumie potrzebę nieustannego uaktualniania wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego oraz niemieckiego lub rosyjskiego, ale także potrzebę systematycznego śledzenia sytuacji na rynku pracy i podnoszenia kwalifikacji w zakresie prowadzenia biznesu oraz komunikacji interpersonalnej.
  - Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie, m.in. opracowując projekty gospodarcze i społeczne, przyjmując w niej różne role i reprezentując otwartą postawę wobec odmiennych zjawisk, przekonań i sądów.
  - Potrafi kierować małym zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy oraz rozumiejąc i uwzględniając specyfikę jego funkcjonowania.
  - Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań, sprawnie i skutecznie planując, organizując, koordynując i kontrolując określone zadania i projekty o charakterze ekonomicznym.
  - Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się i jakości więzi społecznych, a także refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą oraz odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa.
  - Ma świadomość różnorodności kulturowej oraz odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu i kraju, będąc jednocześnie otwartym na odmienności kulturowe m.in. krajów angielskiego oraz niemieckiego lub rosyjskiego obszaru językowego.
  - Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form, śledząc szczególnie wydarzenia zachodzące w krajach angielskiego oraz niemieckiego lub rosyjskiego obszaru językowego.
  - Potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu technologii informatycznych, bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności intelektualnej i kultury fizycznej; docenia ważność problematyki związanej z tymi obszarami wiedzy i ma potrzebę ciągłego rozwoju w wymienionych dziedzinach.
  - Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny, charakteryzuje go wrażliwość etyczna, empatia, otwartość, refleksyjność oraz postawa prospołeczna i poczucie odpowiedzialności.
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  - rozwój i utrwalanie podstawowych umiejętności składających się na kwalifikacje zawodowe związane z realizowanym kierunkiem studiów,
  - kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,
  - konfrontacja wiedzy teoretycznej z zakresu realizowanych zajęć z rzeczywistością zawodową.
  Praktyka zawodowa może być realizowana we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się współpracą z firmami zagranicznymi, zakładach produkcyjnych i usługowych, firmach zagranicznych, biurach podróży, instytucjach administracji samorządu terytorialnego, służbach celnych oraz instytucjach związanych z handlem zagranicznym.
  System kontroli.
  Praktyki odbywają się pod opieką wskazanego przez Kierownika Zakładu opiekuna praktykanta, który organizuje, obserwuje i ocenia pracę studentów według ustalonych kryteriów. Zaliczenie praktyk odbywa się w trakcie indywidualnego spotkania z Kierunkowym Opiekunem Praktyk, podczas którego dokonywana jest analiza dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk wystawia pisemną opinię praktykantowi. W dzienniczku student prowadzi tygodniową kartę pracę, w której rozpisuje każdą przepracowaną godzinę.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Połączenie umiejętności językowych z kompetencjami w dziedzinie szeroko pojętego biznesu zapewnia absolwentowi przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach samorządowych oraz w służbach państwowych i administracji, a także w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur krajów europejskich, np. w biurach podróży i agencjach turystycznych. Może on znaleźć również zatrudnienie w firmach i organizacjach międzynarodowych, instytucjach, organach i agencjach Unii Europejskiej oraz w mediach: redakcjach gazet, portalach internetowych, TV, radio.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w humanistyce
2
II - Podstawowe
Praktyczna nauka drugiego języka obcego I
8
Praktyczna nauka języka angielskiego I
5
III - Kierunkowe
Etyka w biznesie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Mikroekonomia
2,5
Podstawy lingwistyki stosowanej
2
Wiedza o krajach anglojęzycznych
2
Wiedza o krajach drugiego obszaru językowego
2
V - Specjalizacyjne
Kultura języka polskiego
2
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład monograficzny
2
II - Podstawowe
Język angielski - korespondencja biznesowa
2
Praktyczna nauka drugiego języka obcego II
6,5
Praktyczna nauka języka angielskiego II
4,5
III - Kierunkowe
Makroekonomia
3
Metody statystyczne w ekonomii
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Nowe trendy w lingwistyce
2
Wstęp do języków specjalistycznych
2
V - Specjalizacyjne
Współczesne problemy krajów anglojęzycznych I
2
Współczesne problemy krajów drugiego obszaru językowego I
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Drugi język obcy z elementami biznesu I
8
Język angielski w ekonomii
5
III - Kierunkowe
Angielski język specjalistyczny - logistyka
2
Angielski język specjalistyczny - turystyka
2
Drugi język specjalistyczny - korespondencja biznesowa
2
Wprowadzenie do rachunkowości
2
ZAL-O
Wykład
30
Wybrane aspekty prowadzenia biznesu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Współczesne problemy krajów anglojęzycznych II
2
Współczesne problemy krajów drugiego obszaru językowego II
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Drugi język obcy z elementami biznesu II
6
Język angielski w ekonomii,język angielski w rachunkowości
0
Język angielski w rachunkowości
4
III - Kierunkowe
Angielski język specjalistyczny - IT
2
Angielski język specjalistyczny - media i komunikacja
2
Drugi język specjalistyczny - turystyka
2
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
2
Sztuka wystąpień publicznych
2
Zarządzanie projektami
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Proseminarium
2
V - Specjalizacyjne
Warsztaty biznesowe I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne problemy krajów anglojęzycznych III
2
Współczesne problemy krajów drugiego obszaru językowego III
2
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Drugi język obcy z elementami biznesu III
5
Język angielski w międzynarodowych stosunkach gospodarczych
4
III - Kierunkowe
Angielski język specjalistyczny - finanse i bankowość
2
Drugi język specjalistyczny - media i komunikacja
2
Komunikacja interkulturowa
2
Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw
2
Sztuka wystąpień publicznych w jęz. angielskim
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Metodologia badań w lingwistyce stosowanej
3
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa I
4
V - Specjalizacyjne
Budowanie wizerunku
2
Warsztaty biznesowe II
2
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Drugi język obcy z elementami biznesu IV
4
Język angielski w zarządzaniu
3
III - Kierunkowe
Drugi język specjalistyczny - IT
2,5
Drugi język specjalistyczny - logistyka
2,5
Konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej
2
Negocjacje w biznesie
2
Sztuka wystąpień publicznych w drugim języku obcym
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa II
6
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0