Konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej

European Union regional competitiveness

2023L

Kod przedmiotu84S1-KRUE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) European Commission, EU Regional Competitiveness Index, Publications Office of the European Union, 2019 2) Suchecka J. i in., Statystyka przestrzenna. Metody analizy struktur przestrzennych, C.H. Beck, 2014 3) Suchecki B. (red.), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, 2010 4) Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, AE we Wrocławiu, 2006 5) Panek T., Zwierzchowski J., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, 2013 6) Balicki A., Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Uniw. Gdański, 2009 7) European Commission, Seventh report on social, economic and territorial cohesion, Publications Office of the European Union, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi