Metody statystyczne w ekonomii

Statistical methods in economics

2021L

Kod przedmiotu84S1-MSWE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka
Wymagania wstępneznajomość podstaw algebry
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe pojęcia statystyki (statystyka i procesy masowe, przedmiot, funkcja i zadania statystyki, zbiorowość, jednostka, cechy statystyczne, badanie statystyczne, materiał statystyczny, porządkowanie materiału statystycznego: szeregi rozdzielcze i ich graficzna prezentacja); metodologia badań statystycznych, opisanie celu i rodzaju badania, określenie rodzaju danych, schematu losowania i opracowania danych; graficzne sposoby prezentacji danych (tabele i wykresy); skale pomiarowe; kompleksowa analiza struktury zbiorowości na podstawie miar klasycznych i pozycyjnych tendencji centralnej, dyspersji, asymetrii i koncentracji; analiza współzależności cech; zależność stochastyczna i korelacyjna; badanie zależności typu stochastycznego; miary oparte na Chi-kwadrat; analiza korelacji i regresji dla cech ilościowych i jakościowych; analiza dynamiki zjawisk (przyrosty absolutne i względne, indywidualne indeksy dynamiki, agregatowe indeksy dynamiki: wartości, ilości i cen).,ĆWICZENIA:budowa tablic statystycznych, szeregów statystycznych i wykresów statystycznych; kompleksowa analiza struktury zbiorowości na podstawie miar klasycznych i pozycyjnych tendencji centralnej, dyspersji, asymetrii i koncentracji; analiza współzależności cech; badanie zależności typu stochastycznego; miary oparte na Chi-kwadrat; badanie zależności korelacyjnej; współczynnik korelacji liniowej Pearsona i Spearmana; analiza regresji dla cech ilościowych i jakościowych; analiza dynamiki zjawisk (wskaźniki natężenia i struktury, przyrosty absolutne i względne, indywidualne indeksy dynamiki).
Cel kształceniaZdobycie wiedzy z zakresu statystyki w celu przeprowadzenia etapów badania statystycznego dla opisu zjawisk społeczno-ekonomicznych.
Literatura podstawowa1) Małgorzata Rószkiewicz, Statystyka. Kurs podstawowy, EFEKT, 2002 2) M. Sobczyk, Statystyka, podstawy teoretyczne, przykłady-zadania, Wyd. UMCS, 2000 3) B. Pułaska-Turyna, Statystyka dla ekonomistów, Difin, 2011
Literatura uzupełniająca1) A.D. Aczel, wyd. PWN, Statystyka w zarzadzaniu, 2005r., tom
Uwagi