Warsztaty biznesowe I

Business workshop I

2022L

Kod przedmiotu84S1-WARBIZ1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepodstawy zarządzania, podstawy socjologii
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu zarządzania i socjologii
Opis ćwiczeń1. Funkcje, role i umiejętności kierownicze. Menedżer w roli lidera zespołu. 2. Wybrane aspekty różnorodności w zespole pracowniczym. Różnice osobowości i ich znaczenie dla efektywnego funkcjonowania zespołu. Różnorodność pokoleniowa - mocne i słabe strony przedstawicieli różnych grup wiekowych. 3. Budowanie zespołu. Dostosowanie stylu przywództwa do etapu rozwoju zespołu - style przywództwa sytuacyjnego. Role grupowe w zespole pracowniczym. 4. Praktyczne implikacje klasycznych i współczesnych teorii i modeli motywowania. Konstruowanie systemu motywacyjnego w organizacji. 5. Konflikty w zespole pracowniczym - metody i style rozwiązywania konfliktów. 6. Komunikacja interpersonalna - warunki i narzędzia efektywnej komunikacji. Zasady przekazywania informacji zwrotnej. Asertywna odmowa. 7. Wyznaczanie celów indywidualnych i zespołowych. Rozwiązywanie problemów związanych z efektywnym wykorzystaniem czasu pracy. Planowanie dnia pracy. 8. Istota decyzji i decydowania - indywidualne i zespołowe podejmowanie decyzji. 9. Twórcze rozwiązywanie problemów - wykorzystanie metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. 10. Przykłady wybitnych przywódców ze świata biznesu jako wzorce skutecznej realizacji funkcji menedżerskiej.
Opis wykładów1. Zarządzanie ludźmi - istota pracy menedżerskiej. Władza i przywództwo - różnice między menedżerem a liderem. Istota kierowania coachingowego. 2. Różnorodność w zespole pracowniczym - korzyści i problemy. Wykorzystanie różnorodności dla budowania efektywnych zespołów. 3. Budowanie zespołu - efektywność zespołów pracowniczych. Zasady i etapy tworzenia zespołu - różnice między grupą a zespołem. Warunki skutecznego działania w zespole. Style kierowania i zasady ich skuteczności. 4. Motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników. Tradycyjne i współczesne podejścia do kształtowania motywacji. Instrumenty i zasady skutecznego motywowania. 5. Zarządzanie konfliktem w zespole pracowniczym. Rodzaje i przyczyny konfliktów oraz sposoby ich rozwiązywania. 6. Efektywna komunikacja w zespole pracowniczym - znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Skuteczne przekazywanie informacji. Istota i znaczenie zachowań asertywnych. 7. Planowanie i organizacja pracy własnej i zespołowej. Ustalanie celów i określanie priorytetów. Zasady planowania czasu i organizacji przebiegu dnia pracy. 8. Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów. Etapy i zasady stosowane w procesie podejmowania decyzji. Istota i typy problemów decyzyjnych. Racjonalność i skuteczność decyzji menedżerskich.
Cel kształceniaNabycie przez studentów praktycznej wiedzy dotyczącej problematyki związanej z pracą menedżerską (aspekt poznawczy). Kształtowanie umiejętności w zakresie budowania i zarządzania zespołami pracowniczymi (aspekt praktyczny).
Literatura podstawowa1) Kożusznik B., "Kierowanie zespołem pracowniczym" , PWE, 2005 2) Stewart D., "Praktyka kierowania", PWE, 2002 3) Armstrong M., "Zarządzanie ludźmi", Rebis, 2009
Literatura uzupełniająca1) Mackin D., wyd. Rebis, "Budowanie zespołu", 2011r., tom 2) Seiwert L.J., wyd. Placet, "Zarządzanie czasem", 2005r., tom 3) Blanchard K., wyd. PWN, "Przywództwo wyższego stopnia", 2019r., tom 4) Penc J., wyd. Difin, "Komunikacja i negocjowanie w organizacji", 2010r., tom 5) Armstrong M., wyd. Rebis, "Vademecum jeszcze lepszego menedżera", 2018r., tom
Uwagi