Wprowadzenie do rachunkowości

Introduction to accounting

2022Z

Kod przedmiotu84S1-WDR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń
Opis wykładówilans finansowy i jego budowa. Typy operacji bilansowych. Budowa i funkcjonowanie kont bilansowych i wynikowych. Księgowanie operacji bilansowych i wynikowych. Sporządzanie podstawowych dokumentów sprawozdawczości finansowej: bilansu i rachunku zysków i strat. Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Inwentaryzacja. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych. Archiwizacja dokumentów
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi dokumentami sprawozdawczości finansowej: bilansem i rachunkiem zysków i strat. Wyposażenie studentów w umiejętność ewidencji podstawowych operacji gospodarczych oraz sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych.
Literatura podstawowa1) Teresa Cebrowska, Rachunkowość finansowa i podatkowa, t. -, PWN, 2010, s. - 2) -, Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi-