Lingwistyka w biznesie - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Lingwistyka w biznesie

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku lingwistyka w biznesie lub pokrewnym lub ukończone studia co najmniej I stopnia na kierunku humanistycznym lub społecznym wraz z potwierdzoną certyfikatem ESOKJ lub dyplomem ukończenia studiów ze znajomością języka angielskiego oraz niemieckiego/rosyjskiego na poziomie co najmniej B2. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty uczenia się zostały określone w Uchwale Nr 642 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku lingwistyka w biznesie dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (z późniejszymi zmianami).
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą, który ma szczegółową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku. Zna i rozumie interdyscyplinarne powiązania językoznawstwa oraz ekonomii i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystywania wiedzy humanistycznej w szeroko pojętym sektorze społeczno-gospodarczym. Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o języku, jego złożonej i kompleksowej naturze, a także roli, jaką odgrywa w rozwoju jednostek i społeczeństw. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością dwóch języków obcych: języka niemieckiego/rosyjskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz języka angielskiego na poziomie C2, co umożliwia mu zarówno swobodną komunikację językową, jak i poprawne posługiwanie się językiem naukowym. Znajomość dynamiki procesów ekonomicznych, ich geopolitycznych, kulturowych i społecznych uwarunkowań, uzupełnia wiedzą na temat praktycznych aspektów funkcjonowania biznesu w warunkach krajowych i międzynarodowych. Zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej. Posiada pogłębione umiejętności badawcze, pozwalające na przeprowadzenie samodzielnej analizy i interpretacji tekstów z zakresu językoznawstwa oraz ekonomii i finansów z wykorzystaniem różnych źródeł i narzędzi, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych. W zaawansowanym stopniu wykazuje się umiejętnością merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i prognoz zarówno w języku ojczystym, jak i w językach kierunkowych. Wykorzystując język specjalistyczny, potrafi przygotować oraz zaprezentować kompleksowe wypowiedzi ustne i prace pisemne, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu ekonomii i biznesu. Porozumiewa się z wykorzystaniem różnych strategii i technik komunikacyjnych zarówno ze specjalistami w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku, jak i niespecjalistami, uwzględniając zróżnicowane uwarunkowania kulturowe.
  Absolwent jest przygotowany do pracy zespołowej i pełnienia różnych funkcji. Charakteryzuje go potrzeba ustawicznego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji. Monitoruje bieżące trendy kulturowe i cywilizacyjne, uznaje i popularyzuje wartości dziedzictwa kulturowego obszarów językowych właściwych dla studiowanego kierunku. Jest gotów do przestrzegania zasad etycznych związanych z działalnością zawodową i naukową z zachowaniem postawy prospołecznej i poczucia odpowiedzialności.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty uczenia się.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy absolwent zna i rozumie:
  - interdyscyplinarne powiązania dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia wiedzy humanistycznej w szeroko pojętym sektorze gospodarczym
  - w zaawansowanym stopniu terminologię, teorię i metodologię z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku
  - specyfikę procesów i mechanizmów ekonomicznych na poziomie mikro- i makroekonomicznym, zasady funkcjonowania instytucji i organizacji społeczno-ekonomicznych w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym
  - złożoność i kompleksowość natury języka w ogóle, a także języków obcych kierunkowych, ich rolę w rozwoju jednostek i społeczeństw
  - gramatykę, leksykę i system fonologiczny właściwe dla języków obcych kierunkowych na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (język niemiecki/rosyjski) oraz C2 (język angielski)
  - specyfikę różnych rodzajów tekstów oraz reguły związane z ich przekładem z języka ojczystego na obcy i/lub odwrotnie.
  - złożoność, specyfikę i przemiany języków specjalistycznych, z uwzględnieniem wpływu czynników geopolitycznych, kulturowych i społeczno-ekonomicznych
  - dynamikę procesów ekonomicznych, ich geopolityczne i kulturowe uwarunkowania
  - potrzebę badań i działań o charakterze interdyscyplinarnym, uwzględniających wpływ czynników kulturowych i geopolitycznych oraz angażujących myślenie projektowe
  - w zaawansowanym stopniu procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym specyfikę komunikacji w sektorze biznesowym, z uwzględnieniem standardów komunikacji międzykulturowej i przy wykorzystaniu nowoczesnych technik
  - zasady gospodarowania zasobami ludzkimi i kapitałowymi, ze szczególnym uwzględnieniem roli i miejsca jednostki w gospodarce globalnej
  - zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
  - potrzebę wdrażania technologii informatycznych, etykiety, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku zawodowym
  - pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego, własności przemysłowej oraz norm etycznych
  2. W kategorii umiejętności absolwent potrafi:
  - w sposób zaawansowany wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku z wykorzystaniem różnych źródeł i narzędzi, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych
  - rozróżniać, analizować i interpretować teksty specjalistyczne z wykorzystaniem właściwych terminologii i metod
  - w zaawansowanym stopniu wykazać się umiejętnościami badawczymi obejmującymi: analizę i syntezę różnych koncepcji badawczych, formułowanie i analizowanie problemów oraz hipotez, dobór metod i narzędzi, opracowanie i prezentację wyników, pozwalającymi na rozwiązywanie problemów w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku
  - w zaawansowanym stopniu wykazać się umiejętnością prowadzenia debaty, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i prognoz zarówno w języku ojczystym, jak i w językach kierunkowych
  - porozumiewać się z wykorzystaniem różnych strategii i technik komunikacyjnych zarówno ze specjalistami w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku, jak i niespecjalistami, z uwzględnieniem czynników wynikających ze zróżnicowanych uwarunkowań kulturowych
  - w zaawansowanym stopniu wykazać się umiejętnością przygotowywania i prezentowania różnego rodzaju tekstów pisemnych oraz wystąpień ustnych, zarówno w języku ojczystym, jak i obcym (angielskim na poziomie C2, niemieckim/rosyjskim C1), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu ekonomii i biznesu
  - efektywnie pracować i współdziałać w różnego rodzaju zespołach, reprezentując postawę otwartą wobec odmiennych zjawisk, przekonań i sądów
  - pełnić różne funkcje w zespole, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy oraz rozumiejąc specyfikę jego funkcjonowania
  - wykazać się zdolnością krytycznej analizy swojej wiedzy i umiejętności celem wskazania obszarów wymagających modyfikacji
  - planować własne uczenie się, a także ustawicznie dokształcać się i podnosić kwalifikacje
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
  - refleksyjnej i obiektywnej oceny swojej wiedzy językowej oraz na temat procesów społeczno-kulturowych
  - dostrzegania znaczenia wiedzy, także eksperckiej, oraz konieczności współpracy interdyscyplinarnej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ramach dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku
  - działania na rzecz środowiska społecznego poprzez inicjowanie, organizowanie i realizowanie zmian gospodarczo-społecznych
  - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy i kreatywny, z wykorzystaniem wiedzy w zakresie bhp, ergonomii, etykiety, a także z poszanowaniem praw ochrony własności intelektualnej
  - przestrzegania zasad etycznych związanych z działalnością zawodową z zachowaniem postawy prospołecznej i poczucia odpowiedzialności, a także prawidłowego posługiwania się systemami normatywnymi i postępowania zgodnego z etosem zawodowym
  - elastycznego reagowania na zmiany dokonujące się w środowisku zawodowym oraz podejmowania działań uwzględniających zmieniające się potrzeby społeczne
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  Wyrobienie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do odgrywania różnych ról w życiu zawodowym. Kształtowanie odpowiedniego stosunku do wykonywanej pracy i obowiązków z nią związanych. Wyrobienie kompetencji społecznych związanych z pełnioną funkcją oraz potrzeby ciągłego doskonalenia tych kompetencji.
  Podczas praktyki student wykonuje zadania wyznaczane przez opiekuna praktyk, które są zbieżne z programem praktyk oraz dają możliwość praktycznego wykorzystania i poszerzenia wiedzy nabytej podczas studiów.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi kontynuowanie kształcenia w szkole doktorskiej lub w ramach studiów podyplomowych. Pozwalają także na rozpoczęcie działalności zawodowej w obszarach wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i/lub języka niemieckiego/rosyjskiego oraz orientacji w sektorze społeczno-gospodarczym. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach, jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i kontakty zagraniczne. Może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza lub tłumacza przysięgłego (dla zawodu tłumacza języka obcego odpowiednie wymagania zawierają regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w humanistyce
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Drugi język obcy – gramatyka tekstu I
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Drugi język obcy – zajęcia receptywno-dyskursywne I
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Drugi język obcy* – sprawności zintegrowane
0

Ćwiczenia
0
Język angielski – gramatyka tekstu I
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język angielski – sprawności zintegrowane
0

Ćwiczenia
0
Język angielski – zajęcia receptywno-dyskursywne I
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
60
III - Kierunkowe
Ekonomia międzynarodowa
2,5
EGZ
Wykład
30
Konsument w gospodarce globalnej
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Kultura pracy zespołowej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metodologia badań lingwistycznych
2,5
EGZ
Wykład
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Translatoryka
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Warsztaty storytelling
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Drugi język obcy – gramatyka tekstu II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Drugi język obcy – zajęcia receptywno-dyskursywne II
3
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Drugi język obcy* – sprawności zintegrowane
0
EGZ
Egzamin
0
Język angielski – gramatyka tekstu II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język angielski – sprawności zintegrowane
0
EGZ
Egzamin
0
Język angielski – zajęcia receptywno-dyskursywne II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Drugi język obcy* – przekład tekstów użytkowych
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Gospodarka oparta na wiedzy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język angielski – przekład tekstów użytkowych
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Komunikacja wizualna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Lingwistyka komputerowa
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Lingwistyka stosowana
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty myślenia projektowego (design thinking)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Drugi język obcy* – zajęcia receptywno-dyskursywne III
2,5
EGZ
Ćwiczenia
30
Język angielski – zajęcia receptywno-dyskursywne III
2,5
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Drugi język obcy* – przekład tekstów ekonomicznych
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Język angielski – przekład tekstów ekonomicznych
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Komunikacja międzykulturowa
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Koncepcje zarządzania
2,5
EGZ
Wykład
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Społeczna odpowiedzialność biznesu
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka argumentacji i negocjacji
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty biznesowe STARTUP I
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny I
2,5
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Drugi język obcy* – zajęcia receptywno-dyskursywne IV
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język angielski – zajęcia receptywno-dyskursywne IV
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Drugi język obcy* – przekład tekstów prawnych
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Język angielski – przekład tekstów prawnych
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty biznesowe STARTUP II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny II
2
ZAL-O
Wykład
30
Środki zewnętrzne – aplikowanie i zarządzanie
2
ZAL-O
Wykład
30
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0