Drugi język obcy* – zajęcia receptywno-dyskursywne III

Second foreign language* – receptive and discursive classes III

2022Z

Kod przedmiotu84S2O-DJOZRDIII
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi