Ekonomia międzynarodowa

2021Z

Kod przedmiotu84S2O-EKM
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówroblematyka handlu międzynarodowego, w tym nowe teorie handlu międzynarodowego (handel wewnątrzgałęziowy, wymiana w warunkach konkurencji niedoskonałej, korzyści skali, czynnik technologiczny w handlu). Międzynarodowe przepływy czynników produkcji (siły roboczej i kapitału, wybranych teorii handlu międzynarodowego). Strategiczna polityka handlowa. Międzynarodowe systemy walutowe, ze szczególnym uwzględnieniem kursów walutowych oraz czynników na niego wpływających. Rachunki dochodu narodowego w gospodarce otwartej i bilansu płatniczego. Międzynarodowy rynek kapitałowy. Inwestycje portfelowe i bezpośrednie. Procesy rozwoju gospodarczego w warunkach globalizacji. Globalna nierównowaga.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krugan P. R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, t. 1,2, PWN, 2018 2) Czerny E., Śledziewska K., Polska w handlu światowym, PWE, 2009 3) Gorynia M., Łaźniewska E., Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWE, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi-