Język angielski – gramatyka tekstu I

2021Z

Kod przedmiotu84S2O-JAGTI
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńUczestnicy kursu pracują z różnego rodzaju tekstami, stworzonymi głównie przez rodzimych użytkowników języka, i pod kierunkiem prowadzącego wykonują zadania o charakterze analitycznym, pozwalające na rozwijanie strategicznych umiejętności pracy z tekstem. Omawiane są następujące zagadnienia: leksykologia, składnia, semantyka i pragmatyka; rodzaje języka angielskiego: brytyjski, amerykański; różnorodność dyskursów; łączniki tekstowe (gramatyczne i leksykalne); wyrażenia rzeczownikowe; wyrażenia przymiotnikowe; wyrażenia adwerbialne; wyrażenia przyimkowe; wyrażenia zaimkowe: anafora, katafora; przedimki; określniki i liczebniki.
Opis wykładówIA:Uczestnicy kursu pracują z różnego rodzaju tekstami, stworzonymi głównie przez rodzimych użytkowników języka, i pod kierunkiem prowadzącego wykonują zadania o charakterze analitycznym, pozwalające na rozwijanie strategicznych umiejętności pracy z tekstem. Omawiane są następujące zagadnienia: leksykologia, składnia, semantyka i pragmatyka; rodzaje języka angielskiego: brytyjski, amerykański; różnorodność dyskursów; łączniki tekstowe (gramatyczne i leksykalne); wyrażenia rzeczownikowe; wyrażenia przymiotnikowe; wyrażenia adwerbialne; wyrażenia przyimkowe; wyrażenia zaimkowe: anafora, katafora; przedimki; określniki i liczebniki. -
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hugh Gethin, Grammar in Context - Proficiency Level English , Collins, 1992 2) R. Quirk, S. Grenbaum, G. Leech, J. Svartvik, A Comprehensive Grammar of the English Language , Longman, 1985
Literatura uzupełniająca
UwagiWarunki zaliczenia: aktywny udział z zajęciach bez względu na ich tryb (stacjonarny lub zdalny); zaliczenie prac pisemnych na co najmniej 60% (= próg zaliczeniowy)