Komunikacja międzykulturowa

2022Z

Kod przedmiotu84S2O-KOM
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówomunikacja międzykulturowa – podstawowe definicje, typy i przemiany. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Dylemat turysty. Globalizacja i zmiana kulturowa. Etnocentryzm, stereotypy i uprzedzenia. Zderzenie cywilizacji. Modele skutecznej komunikacji międzykulturowej. Wyzwania współczesności. Język i kultura (koncepcje lingwakultury i leksykultury). Konflikt międzykulturowy i jego przezwyciężanie. Typy uwarunkowań komunikacji, wpływ czynników zewnętrznych (np. kultura bycia, świadomość językowa i kulturowa). Wymiar praktyczny komunikacji. Aktualne problemy w komunikacji kulturowej. Edukacja medialna. Postawy wobec różnic kulturowych oraz postawy wobec odmienności. Wyzwania edukacji międzykulturowej. Edukacja antydyskryminacyjna.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Czerwiński, M. Fiodor, D. Wosik-Kawala, Wieloaspektowość komunikacji społecznej w środowisku wielu kultur , Wyd. Adam Marszałek, 2012 2) M. Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, PWN, 2008 3) J. Mikulowski-Pomorski, Komunikacja Międzykulturowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi-