Komunikacja wizualna

2021L

Kod przedmiotu84S2O-KOWI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńMediolingwistyka jako subdyscyplina lingwistyczna. Multimodalność i kompetencja multimodalna. Tekst multimodalny. Relacja język-obraz. Podobieństwa i różnice w odbiorze treści werbalnych i wizualnych. Tekst multimodalny a ekonomia semiotyczna. Komunikacja wizualna – przeszłość, współczesność, przyszłość. Komunikacja wizualna a interkulturowość. Komunikacja wizualna a stereotypy. Rola typografii w komunikacji wizualnej. Komunikacja wizualna wobec potrzeb sektora biznesowego.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Berström, B., Komunikacja wizualna, PWN, 2009 2) Starakiewicz, M., Model i metafora. Komunikacja wizualna w humanistyce, Korporacja Halart, 2019 3) Opiłowski, R, Jarosz, J, Staniewski, P., Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń, ATUT, 2015 4) Hoeks,, H / Lentjes, E (tłum. M. Komorowska), Triumf typografii. Kultura. Komunikacja. Nowe media, d2d.pl, 2017
Literatura uzupełniająca
UwagiWarunki zaliczenia: aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach bez względu na ich tryb (zdalny lub stacjonarny); oceny pozytywne ze wszystkich prac zaliczeniowych (próg zaliczeniowy = 60%).