Metodologia badań lingwistycznych

2021Z

Kod przedmiotu84S2O-MBL
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówingwistyka jako nauka – przedmiot i zastosowanie badań, perspektywy badawcze. Zróżnicowanie pomiędzy lingwistyką jako nauką teoretyczno-poznawczą i stosowaną. Krytyczny przegląd metod, technik i rodzajów badań stosowanych w językoznawstwie. Rola czynników warunkujących poprawne przeprowadzenie badań empirycznych, kryteria poprawności badań (rzetelność, trafność), metodologia ilościowa i jakościowa. Metody zbierania materiału językowego (ekscerpty bibliograficzne, leksykograficzne, tekstowe, zapisy języka mówionego). Analiza danych zastanych – istota, zastosowanie, metody. Raportowanie i prezentacja wyników badań. Ochrona własności intelektualnej i etyka w badaniach.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ajdukiewicz Kazimierz , Język i poznanie, tom 1, rozdział: Metodologiczne typy nauk, t. 1, -, 1985, s. 287-313 2) Lachur Czesław, Zarys językoznawstwa ogólnego, t. -, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004, s. - 3) Fisiak Jacek, Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, t. -, PWN , 1985, s. - 4) -, -, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
UwagiWarunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach bez względu na ich tryb (stacjonarny lub zdalny).