Translatoryka

2021Z

Kod przedmiotu84S2O-TRANS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrzedmiot translatoryki. Definicje podstawowych pojęć z dziedziny translatoryki. Czym jest tłumaczenie. Tłumaczenie ustne i pisemne. Teorie tłumaczenia. Etapy procesu tłumaczenia. Rodzaje tłumaczeń. Tłumaczenia specjalistyczne. Ekwiwalencja w translatoryce. Problemy napotykane w procesie tłumaczenia, np. problem nieprzetłumaczalności, nazwy własne, elementy kulturowe. „Faux amis” – czyli fałszywi przyjaciele tłumacza. Podstawowe narzędzia oraz pomoce tłumacza: praca ze słownikiem oraz innymi narzędziami wspomagającymi tłumacza. Znaczenie konsultacji w procesie tłumaczenia tekstów fachowych (Internet, specjaliści z danej dziedziny). Omówienie problemu jednakowości znaczeń. Błędy w tłumaczeniach. Tłumaczenie przysięgłe – odpowiedzialność zawodowa.
Cel kształceniaPoznanie podstawowych zagadnień, pojęć oraz kategorii związanych z teorią przekładu i praktyką tłumaczeniową, prezentacja przydatności wiedzy z tej dziedziny w praktyce zawodowej. Zapoznanie studentów z wybranymi problemami praktyki tłumaczeniowej (język standardowy, język specjalistyczny, nazwy własne, elementy kulturowe itp.). Przyswojenie wiedzy z zakresu warsztatu pracy tłumacza oraz narzędzi, jakimi może posługiwać się tłumacz w praktyce przekładowej.
Literatura podstawowa1) Pieńkos, J., Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. , Kraków , 2003 2) Pieńkos, J., Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne., Warszawa , 1993 3) Hejwowski, K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu., Warszawa , 2009 4) Wojtasiewicz, O., Wstęp do teorii tłumaczenia., Warszawa , 1992
Literatura uzupełniająca1) Wilss, Wolfram , Übersetzungsunterricht. Eine Einführung. , Gunter Narr Verlag: Tübingen, 1996
UwagiWarunki zaliczenia: Jednym za warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach bez względu na ich tryb (stacjonarny lub zdalny).