Wykład monograficzny II

2022L

Kod przedmiotu84S2O-WYMII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówonstytutywne pojęcia z zakresu nauki o mediach, uwzględniające najnowszy stan badań. Główne fakty z historii i podstawowe cechy: prasy, radia, kina, telewizji, fotografii, fonografii, Internetu (szczegółowa tematyka jest powiązana z badaniami naukowymi osoby prowadzącej przedmiot w danym roku akademickim), ze szczególnym uwzględnieniem treści istotnych dla kształcenia i poszerzania kompetencji zawodowych studentów lingwistyki w biznesie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, -, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi