Położnictwo - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Szkoła Zdrowia Publicznego

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Położnictwo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjecie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w konkursie (rankingu) sumy % punktów uzyskanych z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym tj.: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny lub matematyka. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu średniej ocen uzyskanych z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym tj.: biologia, chemia lub matematyka lub fizyka i język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty uczenia się dla kierunku położnictwo zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (tekst jednolity: Dz.U.2018.345 z dnia 9 stycznia 2018 r.)
  Studia pierwszego stopnia na kierunku położnictwo trwają nie krócej niż 6 semestrów i mają profil praktyczny. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180. Liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 4720.
  OGÓLNE EFEKTY KSZTAŁCENIA
  Dyplom licencjata położnictwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo, który:
  1) w zakresie wiedzy posiada:
  a) szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa,
  b) ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
  c) znajomość etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej;
  2) w zakresie umiejętności potrafi:
  a) wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium,
  b) rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej i monitorować ciążę prawidłową, samodzielnie prowadzić i przyjąć poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych), w przypadku konieczności także z nacięciem i szyciem krocza, monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,
  c) podejmować konieczne działania w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznie wydobyć łożysko, a w przypadku potrzeby także ręcznie zbadać macicę,
  d) sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, monitorować przebieg okresu poporodowego oraz badać noworodka, a także podejmować w sytuacji nagłej wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację,
  e) współpracować z personelem medycznym, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych,
  f) prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych;
  3) w zakresie kompetencji społecznych:
  a) ma świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
  b) ma świadomość potrzeby permanentnego kształcenia się,
  c) potrafi samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do podopiecznych, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie ich praw.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Szczegółowe efekty kształcenia przedstawione zostały w Rozporządzeniu Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. (tekst jednolity Dz.U.2018.345) w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa.
  KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE
  Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone kształtowaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych – w pracowniach umiejętności położniczych lub pielęgniarskich.
  Kształcenie praktyczne może odbywać się w oparciu o bazę własną uczelni lub w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego. Miejscem kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – powinny być: sale porodowe, oddziały położnicze, oddziały noworodkowe (położniczo-noworodkowe), oddziały patologii ciąży, oddziały ginekologiczne, oddziały onkologii ginekologicznej, oddziały internistyczne, oddziały chirurgiczne, oddziały pediatryczne (niemowlęce, patologii noworodka) w szpitalach klinicznych, instytutach badawczych, wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, ośrodkach położniczej oraz pielęgniarskiej opieki domowej i środowiskowej oraz w szkołach rodzenia.
  Zajęcia praktyczne są realizowane pod bezpośrednim nadzorem i kierunkiem nauczyciela akademickiego.
  Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (położnej lub pielęgniarki), pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje opiekun praktyk w uczelni.
  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE
  W trakcie kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – w zakresie podstaw opieki położniczej i opieki specjalistycznej student studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności obejmujące:
  1) poradnictwo dla kobiet ciężarnych, łącznie z przeprowadzeniem co najmniej 100 badań prenatalnych;
  2) sprawowanie nadzoru i opieki nad co najmniej 40 rodzącymi;
  3) przyjęcie co najmniej 40 porodów, a w przypadku gdy liczba rodzących jest mniejsza – co najmniej 30 porodów i aktywny udział w 20 innych porodach;
  4) aktywny udział w porodzie z położenia miednicowego, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – asystowanie w warunkach symulowanych;
  5) wykonanie nacięcia krocza i zakładanie szwów;
  6) kontrolę i opiekę nad 40 kobietami, u których mogą wystąpić powikłania w trakcie ciąży, porodu i połogu;
  7) sprawowanie nadzoru i opieki nad co najmniej 40 ciężarnymi;
  8) sprawowanie nadzoru i opieki, łącznie z przeprowadzeniem badań, nad co najmniej 100 położnicami i zdrowymi noworodkami;
  9) prowadzenie obserwacji i sprawowanie opieki nad noworodkami niedonoszonymi, przenoszonymi, z niską masą urodzeniową oraz chorymi;
  10) sprawowanie opieki nad kobietami z objawami patologicznymi – ginekologicznymi i położniczymi.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego (praktycznego i teoretycznego).
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Na podstawie Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz. U.2011.1039 absolwent po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Położnictwo jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej, holistycznego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw oraz do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1) rozpoznawania ciąży, sprawowania opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, prowadzenia w określonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej; 2) kierowania na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka; 3) prowadzenia porodu fizjologicznego oraz monitorowania płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej; 4) przyjmowania porodu naturalnego, nagłego z nacięciem krocza oraz porodu z położenia miednicowego; 5) podejmowania działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego wydobycia łożyska oraz ręcznego zbadania macicy; 6) sprawowania opieki nad matką i noworodkiem ; monitorowania przebiegu okresu poporodowego; 7) badania noworodka i opieki nad nim oraz natychmiastowej reanimacji; 8) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 9) profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji świadczonych w określonym zakresie samodzielnie; 10) profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych; 11) rozpoznawania u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających skierowania do lekarza; 12) sprawowania opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą; 13) prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie: przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania do urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia. Absolwent może być zatrudniony w oddziałach położniczo-neonatologiczno-ginekologicznych o różnych systemach organizacyjnych realizujących opiekę nad kobietą, noworodkiem, zdrowym, chorym wymagającym intensywnej opieki w szczególności na salach porodowych, w oddziałach położniczych, noworodkowych, ginekologicznych, patologii ciąży oraz onkologii ginekologicznej, w oddziale intensywnej terapii położniczej i neonatologicznej, izbie przyjęć położniczo-ginekologicznej lub realizującej zadania w tym zakresie i bloku operacyjnym.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Anatomia* 1/2
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
10
10
30
Embriologia i genetyka
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
EGZ
Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
20
10
20
Fizjologia*1/2
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
10
20
Pedagogika
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
15
20
30
Psychologia
2
ZAL
ZAL-O
EGZ
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
10
30
30
Socjologia
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
10
20
30
Zdrowie publiczne
1
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
18
30
III - Kierunkowe
Podstawy opieki położniczej* 1/2
7
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
Ćwiczenia
Wykład
Seminarium
80
60
70
50
Promocja zdrowia
3Zajęcia praktyczne
Seminarium
Wykład
20
20
20
Zakażenia szpitalne
1
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
10
20
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
25,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Anatomia* 2/2
2
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
20
Biochemia i biofizyka
2
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
20
Fizjologia*2/2
2
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
20
Mikrobiologia i parazytologia
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
20
20
20
Patologia
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
20
20
III - Kierunkowe
Etyka zawodu położnej
2
EGZ

Wykład
Seminarium
30
20
Organizacja pracy położnej
1
ZAL-O
ZAL-O
Seminarium
Wykład
20
10
Podstawy opieki położniczej * 2/2
6
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Zajęcia praktyczne
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
80
40
20
20
Techniki położnicze i prowadzenie porodu*
5
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Zajęcia praktyczne
10
40
20
10
80
V - Praktyka
Podstawy opieki położniczej (2 tyg.)
3
ZAL-O
Praktyki zawodowe
80
Techniki położnicze i prowadzenie porodu (2 tyg.)
3
SUMA
31,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Farmakologia
2
ZAL-O
ZAL
ZAL-O
EGZ
Seminarium
Samokształcenie
Ćwiczenia
Wykład
20
10
10
30
Radiologia
1
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
10
10
III - Kierunkowe
Badania fizykalne
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
30
20
Dietetyka
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
15
30
15
Neonatologia i opieka neonatologiczna
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Zajęcia praktyczne
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
80
20
20
30
Położnictwo i opieka położnicza*
3,5
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Zajęcia praktyczne
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
10
10
20
System informacji w ochronie zdrowia
1
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Seminarium
5
5
Techniki położnicze i prowadzenie porodu*
3
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Zajęcia praktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
80
20
40
30
10
V - Praktyka
Neonatologia i opieka neonatologiczna (2 tyg.)
3
ZAL-O
Praktyki zawodowe
80
SUMA
20,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
0
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne 2/2
0
III - Kierunkowe
Badania naukowe w położnictwie
1
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
10
Choroby wewnętrzne
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Zajęcia praktyczne
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
10
20
30
Choroby wewnętrzne (1tydz.)
2
ZAL-O
Praktyki zawodowe
40
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Zajęcia praktyczne
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
20
20
25
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne (1 tydz.)
2
ZAL-O
Praktyki zawodowe
40
Położnictwo i opieka położnicza*
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Zajęcia praktyczne
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
80
10
25
20
Techniki położnicze i prowadzenie porodu (2tyg.)
3
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
80
V - Praktyka
Położnictwo i opieka położnicza (2 tyg.)
2,5
ZAL-O
Praktyki zawodowe
80
Techniki położnicze i prowadzenie porodu (4 tyg.)
5,5
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
22,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Anestezjologia i stany zagrożenia życia
2
Chirurgia
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
30
Ginekologia i opieka ginekologiczna*
4
Podstawy ratownictwa medycznego
1
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
5
15
Psychiatria
2
Rehabilitacja w położnictwie, neatologii i ginekologii
2
Seminarium dyplomowe
2
Techniki położnicze i prowadzenie porodu (2 tyg.)
2
V - Praktyka
Położnictwo i opieka położnicza (3 tyg.)
4,5
ZAL-O
Praktyki zawodowe
120
Techniki położnicze i prowadzenie porodu (3 tyg.)
4,5
ZAL-O
Praktyki zawodowe
120
SUMA
26,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Prawo medyczne
1,5
ZAL
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
10
20
20
III - Kierunkowe
Chirurgia (1 tydz.)
2
Ginekologia i opieka ginekologiczna (2 tyg.)
2,5
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
80
Podstawowa opieka zdrowotna
1
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Zajęcia praktyczne
Seminarium
Wykład
40
20
20
Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
5
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Psychiatria (1 tydz.)
2
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
40
Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (1 tydz.)
2
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
40
V - Praktyka
Anestezjologia i stany zagrożenia życia (1 tydz.)
2
ZAL-O
Praktyki zawodowe
40
Chirurgia (1 tydz.)
2
ZAL-O
Praktyki zawodowe
40
Ginekologia i opieka ginekologiczna (5 tyg.)
7
ZAL-O
Praktyki zawodowe
200
Podstawowa opieka zdrowotna (2 tyg.)
3
ZAL-O
Praktyki zawodowe
80
Psychiatria (1 tydz.)
2
ZAL-O
Praktyki zawodowe
40
SUMA
32,0