Chemia ogólna

2020Z

Kod przedmiotu86S1-CHEMOG
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość chemii na poziomie podstawowym, wymaganym w szkołe średniej
Opis ćwiczeńNaczynia szklane i przyrządy laboratoryjne, mycie i obróbka szkła. Mieszaniny, ich podział i rozdzielanie. Podstawowe techniki pracy laboratoryjnej (ważenie, strącanie osadów, sączenie, odparowanie, krystalizacja, destylacja). Typy reakcji chemicznych. Reakcje syntezy, analizy wymiany. Reakcje egzo- i endotermiczne. Reakcje zobojętniania, strącania, reakcje kwasów i zasad z wodorotlenkami amfoterycznymi. Badanie odczynu roztworów hydrolizujących soli. Reakcje utleniania i redukcji. Podstawy elektrochemii, szereg elektrochemiczny metali, ogniwo, elektroliza. Czynniki wpływające na rozpuszczalność związków chemicznych. Metody otrzymywania i trwałość związków kompleksowych. Badanie wpływu temperatury i katalizatora na szybkość reakcji chemicznej. Prawo działania mas i reguła przekory. Równowagi w roztworach kwasów i zasad. Wprowadzenie do analizy objętościowej: sposoby przygotowywania roztworów o określonym stężeniu. Rozcieńczanie roztworów. Pomiar pH sporządzonych roztworów. Roztwory buforowe: sporządzanie mieszanin buforowych o określonym pH. Wyznaczanie zakresu buforowania i pojemności buforowej.
Opis wykładówPodział cząstek elementarnych. Modele budowy atomu. Układ okresowy pierwiastków. Trwałość jąder atomowych, promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe. Materia: pierwiastki, związki chemiczne i mieszaniny. Podział związków nieorganicznych - metody otrzymywania, nomenklatura. Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Reakcje chemiczne i ich podział. Reakcje redoks, podstawy elektrochemii (szereg napięciowy pierwiastków, potencjały standardowe układów redoks). Podstawowe zagadnienia związane z kinetyką reakcji chemicznych. Równowaga chemiczna i wpływ czynników zewnętrznych na równowagę chemiczną. Pojęcie roztworu, podział roztworów (koloidy, roztwory właściwe). Równowagi w roztworach. Dysocjacja elektrolityczna i hydroliza; elektrolity słabe i mocne, stała i stopień dysocjacji, teoria mocnych elektrolitów Debey’a-Huckla, moc jonowa i aktywność. Teorie kwasów i zasad. Iloczyn jonowy wody, pojęcie pH. Roztwory buforowe - rodzaje, mechanizm działania i pH. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności. Związki koordynacyjne: pojęcie atomu centralnego i ligandu, nomenklatura związków kompleksowych, stałe trwałości i nietrwałości związków kompleksowych.
Cel kształceniaPodstawowym celem przedmiotu jest poznanie podstaw chemii ogólnej, które mają znaczenie w następnych etapach kształcenia chemicznego. Student zapozna się z różnego typu przemianami materii we wszechświecie oraz z prawami rządzącymi tymi przemianami. Przyswoi elementarne pojęcia chemiczne, ich znaczenie, uniwersalność i wszechobecność w życiu codziennym, przemyśle, medycynie itd. Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest nabycie podstawowych umiejętności związanych z pracą w laboratorium chemicznym oraz poznanie podstawowego sprzętu laboratoryjnego. Zdobycie umiejętności krytycznej oceny i interpretacji wyników eksperymentalnych.
Literatura podstawowa1) Bielański A., Podstawy chemii nieorganicznej, WN PWN, 2010 2) Jones L., Atkins P. , Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje., WN PWN, 2018
Literatura uzupełniająca1) Kędryna T., wyd. Wydawnictwo ZamKor, Chemia ogólna z elementami biochemii, 2004r., tom
Uwagi