Podstawy chemii analitycznej

2020Z

Kod przedmiotu86S1-PCHA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość zagadnień z chemii szkoły średniej na poziomie rozszerzonym
Opis ćwiczeńZasady pracy w laboratorium analitycznym. Sprzęt laboratoryjny, szkło laboratoryjne. Pobieranie prób do analizy, mineralizacja. Analiza jakościowa kationów I, IIA i III grupy analitycznej oraz mieszaniny anionów. Analiza wagowa..
Opis wykładówReakcje chemiczne w chemii analitycznej. Równowagi w roztworze. Wykrywalność jonów metali, anionów i związków nieorganicznych. Pobieranie i przygotowywanie próbek do analizy. Podstawowe pojęcia klasycznej analizy jakościowej. Analityczny podział kationów. Odczynniki grupowe i warunki ich zastosowania. Reakcje charakterystyczne kationów, efekty analityczne. Podział anionów na grupy analityczne, omówienie reakcji charakterystycznych dla wybranych anionów. Podstawowe pojęcia analizy wagowej - zjawiska związane ze strącaniem i rozpuszczaniem osadów. Obliczanie stałej reakcji utleniania i redukcji, rozpuszczalności osadów z uwzględnieniem wpływu siły jonowej, protolizy oraz kompleksowania.
Cel kształceniaUgruntowanie wiadomości dotyczących podstaw chemii. Przekazanie wiedzy z zakresu nieorganicznej chemii analitycznej oraz zapoznanie z podstawowymi technikami laboratoryjnymi stosowanymi w analizie ilościowej. Zaznajomienie z podstawowymi metodami stosowanymi w analizie jakościowej związków nieorganicznych. Wykształcenie umiejętności właściwej interpretacji wyników badań. Rozwinięcie umiejętności samodzielnej pracy laboratoryjnej oraz umiejętności komunikacji i pracy w grupie. Utrwalenie i rozwinięcie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy i wyrobienie umiejętności jej stosowania.
Literatura podstawowa1) Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna 1 i 2, t. z, PWN Warszawa, 2009 2) Bielański A., Podstawy chemii nieorganicznej, PWN Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca1) Skoog D.A., West D.M., Holler F.J., Crouch S.R., wyd. PWN Warszawa, Podstawy chemii analitycznej t.1, 2007r., tom 2) Hulanicki A., wyd. PWN Warszawa, Współczesna chemia analityczna, 2001r., tom
Uwagi