Animacja pamięci społecznej - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Animacja pamięci społecznej

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 266 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami adekwatnymi do potrzeb rynku pracy pozwalającymi na podjęcie zajęć zawodowych związanych z szeroko pojętą dziedziną popularyzacji i upowszechniania wiedzy historycznej. Ma pogłębioną wiedzę na temat aktywnych, nowoczesnych sposobów kreowania i animacji pamięci społecznej w sferach działalności zawodowej związanej z kulturą, edukacją, turystyką i rekreacją oraz biznesem. Zna zasady funkcjonowania i organizacji pracy instytucji zajmujących się działaniami na polu historii publicznej, w szczególności muzeów, archiwów społecznych, bibliotek, galerii, parków historycznych, grup rekonstrukcji historycznych, stowarzyszeń społeczno-kulturalnych i mediów obywatelskich o profilu historycznym. Potrafi planować i prowadzić działania projektowe przy wykorzystaniu funduszy i grantów dedykowanych działaniom w sferze historii publicznej. Ma kompetencje w zakresie animacji praktyk turystyki historycznej oraz organizacji i zarządzania małym ruchem turystycznym. Wykorzystuje biegle technologie i narzędzia informatyczne służące gromadzeniu, zarządzaniu ochronie oraz udostępnianiu cyfrowych treści historii publicznej. Potrafi projektować i zarządzać cyfrowymi archiwami społecznymi, wystawami interaktywnymi, kolekcjami materiałów historii mówionej (relacji świadków historii lokalnej), archiwaliów prywatnych, obywatelskich, pamiątek i kolekcji związanych z życiem wspólnot lokalnych i regionalnych gromadzonymi szczególnie przez biblioteki i stowarzyszenia społeczno-kulturalne. Jest gotów do inicjowania i prowadzenia prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych w zakresie historii mówionej. Ma także wiedzę na temat zasad prac edytorskich oraz współpracy z redakcjami wydawnictw i czasopism. Potrafi czytelnie i stosownie względem docelowego odbiorcy formułować komunikaty pisemne i wizualne, kompetentnie uczestniczyć w dyskursie publicystycznym w zakresie problematyki wiedzy o przeszłości. Absolwent ma ukształtowane postawy twórcze, rozwinięte umiejętności komunikacyjne, samokształcenia, pracy zespołowej i zdalnej z wykorzystaniem technologii cyfrowych oraz jest otwarty na zmiany i innowacje. Jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach państwowych i samorządowych zajmujących się szeroko pojętą dziedziną popularyzacji i upowszechniania wiedzy o przeszłości; w przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką i promocją historyczną regionu; w placówkach kultury i jednostkach edukacyjnych, jak również w organizacjach pozarządowych. Jest także przygotowany do podejmowania różnorodnych form samozatrudnienia. Absolwent posiada kompetencje językowe na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:

  1. W kategorii wiedzy absolwent:
  - zna w pogłębionym stopniu współczesne koncepcje, teorie i praktyki wybranych obszarów historii publicznej rozpatrywane w kontekście zjawisk współczesnej kultury
  - ma zaawansowaną, uporządkowaną wiedzę z zakresu wybranych aspektów historii politycznej, społeczno-gospodarczej i kulturowej w podziale na epoki
  - zna i rozumie sposoby reprezentacji przeszłości w różnych dziedzinach kultury popularnej, w sztuce oraz innych typach praktyk społecznych
  - zna i prezentuje stanowiska na temat miejsca, roli i specyfiki kulturowych obrazów przeszłości w różnorodnych dziedzinach życia współczesnych społeczeństw zachodnich
  - w sposób pogłębiony, z użyciem stosownych teorii i pojęć, analizuje uwarunkowania i konteksty kulturowe zróżnicowanych praktyk z zakresu historii publicznej
  - na poziomie pogłębionym zna specyfikę i odmiany publikacji historiograficznych, zna i rozumie stosowaną w nich terminologię oraz strategię poznawczą
  - w pogłębionym stopniu zna i rozumie rolę źródeł historycznych w kształtowaniu społecznej wiedzy o przeszłości, zna techniki ich gromadzenia oraz metody opisu, analizy i interpretacji
  - w pogłębionym stopniu zna i rozumie praktyki i metody gromadzenia i ochrony świadectw przeszłości, a także prowadzenia z ich pomocą edukacji we współczesnych społeczeństwach informacyjnych
  - w pogłębionym stopniu zna i rozumie różnorakie aspekty kulturowych źródeł społecznej wiedzy o przeszłości
  - zna i rozumie metody analizy złożonych tekstów kultury, rozumie kontekstualność ich interpretacji
  - zna i rozumie społeczne i kulturowe mechanizmy budowy wspólnot państwowych i obywatelskich oraz rolę pamięci społecznej w kreowaniu zbiorowych tożsamości
  - zna i rozumie techniki i narzędzia stosowane w planowaniu i realizacji projektów animacyjnych związanych z transmisją treści historii profesjonalnej do odbiorców publicznych
  - ma pogłębioną wiedzę o współczesnych teoriach i technikach badań jakościowych oraz możliwościach wykorzystania wiedzy socjologii jakościowej w praktyce historii publicznej
  - zna i rozumie formalne, prawne i etyczne wymagania związane wykorzystaniem i zarządzaniem zasobami własności intelektualnej w ramach praktyk indywidualnych i zespołowych podejmowanych w obszarze historii publicznej
  - zna i rozumie formalne i prawne uwarunkowania oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie działań związanych z popularyzacją wiedzy o przeszłości
  - zna i rozumie wymagania merytoryczne i formalne, stawiane pracom dyplomowym
  - zna i rozumie zasady organizacji i działania instytucji państwowych związanych z upowszechnianiem w społeczeństwie wiedzy o przeszłości
  - zna i rozumie problematykę współczesnych mediów i systemów komunikacji społecznej
  - ma pogłębioną wiedzę i rozumie organizację oraz techniki działania instytucji pozarządowych oraz przedsiębiorstw wykorzystujących zasoby dziedzictwa historycznego do prowadzenia działalności edukacyjnej, kulturalnej i gospodarczej

  2. W kategorii umiejętności absolwent:
  - potrafi formułować i analizować problemy związane ze społeczną transmisją wiedzy o przeszłości z wykorzystaniem odpowiednich teorii i koncepcji przynależnych do dziedziny historii publicznej
  - potrafi łączyć metody i narzędzia z określonymi celami poznawczymi, praktycznymi i edukacyjnymi właściwymi dla dziedziny historii publicznej
  - potrafi syntetyzować różne idee z wykorzystaniem wiedzy z zakresu historii oraz dziejów myślenia historycznego
  - wykorzystuje technologie i narzędzia informatyczne w celu gromadzenia, opracowania i prezentacji materiałów z zakresu historii publicznej
  - potrafi podejmować i prowadzić działania projektowe w zakresie animacji pamięci społecznej
  - w podejmowanych działaniach stosuje obowiązujące zasady i normy prawne oraz etyczne związane z praktyką zawodową
  - potrafi przeprowadzić krytyczną analizę wytworów i praktyk związanych z dziedziną historii publicznej z wykorzystaniem twórczych metod oceny ich znaczenia we współczesnej kulturze
  - potrafi wskazać i krytycznie przeanalizować funkcje kulturowych reprezentacji przeszłości w kształtowaniu współczesnych praktyk społecznych, w tym praktyk kształtujących pamięć społeczną
  - potrafi wskazać i wyjaśnić sposoby właściwego użytkowania zasobów dziedzictwa historycznego w praktykach kulturalnych i gospodarczych
  - potrafi wskazać i krytycznie przeanalizować funkcje współczesnych mediów i systemów komunikacji społecznej w kształtowaniu współczesnych praktyk kulturowych, w tym praktyk związanych z pamięcią społeczną
  - potrafi interpretować i wyjaśniać zjawiska ze sfery kultury, w tym z dziedziny pamięci społecznej
  - potrafi w zespole i samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania jakościowe powiązane z działaniami projektowymi
  - wykorzystuje metodę badań jakościowych w analizowaniu procesów kształtowania pamięci społecznej
  - potrafi komunikować się na zróżnicowanych poziomach z wolontariuszami oraz przedstawicielami instytucji zaangażowanych w działania z obszaru historii publicznej
  - potrafi dokonać wyboru i skutecznie wykorzystać nowoczesne środki komunikacji społecznej w prowadzeniu debat społecznych na temat przeszłości
  - potrafi sprawnie porozumiewać się w mowie i piśmie wybranym językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - potrafi zgromadzić i pokierować pracami zespołu prowadzącego prace projektowe
  - potrafi dobrać właściwe ramy organizacyjne niezbędne do prowadzenia działań z zakresu animacji pamięci społecznej oraz zarządzać stworzoną w tym celu instytucją publiczną
  - potrafi zdobywać wiedzę z wielu źródeł oraz dąży do jej umiejętnej interpretacji i praktycznego wykorzystania w dziedzinie animacji pamięci społecznej
  - ma wiedzę z zakresu ergonomii, bhp, ochrony własności intelektualnej i etykiety

  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent:
  - jest gotów do krytycznej oceny treści związanych ze społecznym rozumieniem przeszłości
  - jest gotów do samodzielnego definiowania i analizowania problemów praktycznych i poznawczych związanych z historią publiczną oraz do formułowania propozycji ich rozwiązania
  - jest gotów do uznania znaczenia wiedzy historycznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych współczesnych społeczeństw
  - jest gotów do inicjowania i wspierania działań na rzecz tworzenia, przetrzymywania, przetwarzania i udostępniania zasobów związanych z dziedzictwem historycznym
  - jest gotów do inspirowania, organizowania i wspierania działalności instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej w zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy historycznej
  - jest gotów do inicjowania działań związanych z kształtowaniem postaw patriotycznych i tożsamościowych obywateli
  - jest gotów do twórczego zarządzania zespołami zadaniowymi w sferze historii publicznej, także z wykorzystaniem instytucjonalnych ram organizacyjnych
  - jest gotów do odpowiedzialnego planowania działań zawodowych, wynikającego ze społecznego i kulturowego kontekstu podejmowanej aktywności
  - jest gotów do ciągłego kształcenia się, rozszerzania kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych
  - jest gotów do animacji, zarządzania oraz uczestniczenia w praktykach z zakresu historii publicznej.
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  poszerzenie wiedzy i umiejętności studenta zwiększających jego kompetencje niezbędne do skutecznego funkcjonowania na przyszłym rynku pracy, a także rozwój jego umiejętności praktycznych w zakresie różnych form działań związanych z realizacją celów historii publicznej.
  Praktyka może być realizowana w instytucji zajmujących się działaniami na polu historii publicznej, w muzeum, archiwum, bibliotece, galerii, parku historycznym, stowarzyszeniu społeczno-kulturalnym, mediach obywatelskich o profilu historycznym.
  Podczas praktyki student wykonuje zadania wyznaczane przez opiekuna praktyk, które są zbieżne z programem praktyk oraz dają możliwość praktycznego wykorzystania i poszerzenia wiedzy nabytej podczas studiów.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą na podjęcie pracy: - w charakterze: animatorów tradycji historycznej regionu, - kreatorów produktów turystycznych związanych z przeszłością regionu i kraju, - animatorów instytucjonalnych blogów i portali o tematyce historycznej, - twórców i zarządców archiwów społecznych, - publicystów historyczny wykorzystujących zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne media, - scenarzystów i wykonawców wystaw historycznych, - doradców władz lokalnych w zakresie kształtowania wizerunku historycznego regionu, - animatorów i zarządców grup rekonstrukcji historycznych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Specjalistyczny warsztat językowy: język angielski lub język niemiecki
2
Technologia informacyjna w badaniach naukowych
2
II - Podstawowe
Przeszłość w kulturowej reprezentacji I
2,5
Teoria kultury późnej nowoczesności
2
Teorie pamięci społecznej
2
III - Kierunkowe
Dziedziny historii publicznej
2
E-historia – cyfrowa historia publiczna
2
Historia mówiona
2
Kultura historyczna w NGOs
2
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
Wykład historii akademickiej I (do wyboru)
2
Wykład historii publicznej I (do wyboru)
2
Wykład historii publicznej II (do wyboru)
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Specjalistyczny warsztat językowy: język angielski lub język niemiecki
2
II - Podstawowe
Historia wiedzy o przeszłości
3
Przeszłość w kulturowej reprezentacji II
3
III - Kierunkowe
Archiwa i biblioteki w społeczeństwie informacyjnym
2
Elementarz technik badań terenowych
2
Kreowanie i zarządzanie zasobami historii cyfrowej
2
Polityka historyczna i pamięć instytucjonalna
2
Publicystyka i edytorstwo historyczne
2
Warsztat historii mówionej
2
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
Wykład historii akademickiej II (do wyboru)
2
Wykład historii publicznej III (do wyboru)
2
Wykład historii publicznej IV (do wyboru)
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Mity i stereotypy w historii
3
Vademecum współczesnej literatury historycznej
2
III - Kierunkowe
Historie lokalne i obywatelskie
2
Warsztaty projektowe z historii publicznej I
6
Współczesna turystyka historyczna
4
Zarządzanie archiwami społecznymi i kolekcjami
3
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
Wykład historii publicznej V (do wyboru)
2
Wykład historii publicznej VI (do wyboru)
2
Wykład historii publicznej VII (do wyboru)
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Elementy edukacji historycznej
3
Fundusze i granty – aplikowanie i zarządzanie
4
Warsztaty projektowe z historii publicznej II
7
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
8
Wykład interdyscyplinarny (do wyboru)
2
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0