Interdyscyplinarne studia strategiczne - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Interdyscyplinarne studia strategiczne

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 266 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent rozumie procesy zachodzące we współczesnym świecie i mechanizmy nimi rządzące. Jest przygotowany do podjęcia pracy wymagającej kwalifikacji i umiejętności dostosowywania się do różnych zadań zawodowych. Jest gotowy do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym w sytuacji dynamicznych przemian społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w kraju oraz na świecie. Posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz umiejętność diagnozowania i prognozowania zagrożeń w wymiarze lokalnym, krajowym, regionalnym i światowym. Zna najnowsze modele planowania strategicznego. Wie, jak kształtować pozytywny wizerunek państwa, promować jego interesy, budować korzystne stosunki z innymi państwami. Absolwent ma ukształtowaną umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia, łatwość dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, przekonywania i negocjowania. Absolwent posiada kompetencje językowe na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:

  1. W kategorii wiedzy absolwent zna i rozumie:
  - w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną studiowanego kierunku
  - geostrategiczne wyzwania dla Polski, Europy i świata
  - w pogłębionym stopniu fachową terminologię właściwą dla studiowanego kierunku
  - metody badawcze oraz narzędzia i metody upowszechniania wiedzy właściwe dla studiowanego kierunku
  - zaawansowane metody analizy i interpretacji źródeł historycznych oraz innych wytworów cywilizacji właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  - główne źródła myśli strategicznej
  - relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami, także w aspekcie upowszechniania wiedzy
  - w pogłębionym stopniu podstawowe teorie naukowe właściwe dla studiowanego kierunku
  - powiązania nauk społecznych z innymi naukami i obszarami nauk; dostrzega i rozumie obecność elementów różnych dyscyplin naukowych w programie studiowanego kierunku
  - historyczne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania życia polityczno-społecznego współczesnego świata
  - czynniki odgrywające kluczowe znaczenie w procesie komunikacji społecznej
  - zagrożeniach dla bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, krajowym, europejskim i światowym
  - pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  - metodologię pisania pracy dyplomowej
  - mechanizmy funkcjonowania różnych systemów politycznych, struktur oraz instytucji krajowych i międzynarodowych
  - sposoby przeciwdziałania kryzysom w skali województwa i państwa
  - etyczne wymogi działalności zawodowej

  2. W kategorii umiejętności absolwent potrafii:
  - formułować, analizować i rozwiązywać problemy wykorzystując różne narzędzia, metody i techniki
  - argumentować, przekonywać i negocjować
  - myśleć strategicznie i spoglądać w przyszłość w celu zapobieżenia pojawiającym się zagrożeniom
  - rozpoznawać i analizować teksty źródłowe oraz inne wytwory cywilizacji właściwe dla studiowanego kierunku
  - na podstawie zgromadzonego materiału formułować wnioski oraz tworzyć prezentacje, analizy i raporty
  - identyfikować, interpretować aktualne zjawiska na arenie krajowej i międzynarodowej, rozumiejąc zmiany zachodzące we współczesnej rzeczywistości politycznej, militarnej, ekonomicznej
  - identyfikować zagrożenia dla bezpieczeństwa w skali lokalnej i globalnej
  - analizować i prognozować przebieg zjawisk i procesów społeczno-politycznych zachodzących we współczesnym świecie, wykorzystując zaawansowane metody, techniki i narzędzia informatyczne
  - prawidłowo posługiwać się aktami normatywnymi i pojęciami z zakresu strategii związanymi ze stosunkami międzynarodowymi i polityką obronną państwa
  - prawidłowo posługiwać się normami prawnymi i etycznymi w sytuacji rozwiązywania określonych problemów
  - wykorzystywać zdobyte w toku studiów kompetencje i formułować w sposób krytyczny i obiektywny własne opinie dotyczące ważnych zagadnień społecznych, politycznych, itp.
  - opracować i przedstawić wyniki przeprowadzonych analiz oraz przygotować plan działania
  - komunikować się w wybranym języku nowożytnym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla studiowanego kierunku studiów
  - przygotować i prowadzić debatę na tematy właściwe dla studiowanego kierunku studiów
  - dostosować się do nowych sytuacji i ról zawodowych, kierować zespołem ludzi pełniąc różne role w sytuacji dynamicznych przemian społecznych, politycznych, gospodarczych zachodzących w kraju i w świecie
  - w sposób uporządkowany i systematyczny samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji
  - działać wykorzystując zasady z zakresu bhp, ergonomii, etykiety i ochrony własności intelektualnej
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
  - rozwijania swoich zainteresowań zawodowych, społecznych i kulturalnych
  - uczestniczenia w dyskusjach i dzielenia się wiedzą z osobami zainteresowanymi spoza grona fachowców
  - wyrażania niezależnych i samodzielnych poglądów, szanując jednocześnie prawo innych osób do tego samego
  - umiejętnego wykorzystywania wiedzy w sytuacjach wymagających rozwiązywania problemów praktycznych i poznawczych
  - przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej oraz działalności publicznej
  - umiejętnego i aktywnego propagowania zdobytej podczas studiów wiedzy.
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  - wykształcenie podstawowych umiejętności potrzebnych do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w skali globalnej i regionalnej,
  - kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych,
  nabycie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych,
  - zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji, jej organizacją, specyfiką i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie,
  - konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,
  - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.
  Praktyka może być realizowana:
  - w różnego rodzaju organach doradczych oraz w strukturach administracji publicznej,
  - organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
  - w instytucjach związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.
  Podczas praktyki student wykonuje zadania wyznaczane przez opiekuna praktyk, które są zbieżne z programem praktyk oraz dają możliwość praktycznego wykorzystania i poszerzenia wiedzy nabytej podczas studiów.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy jako analityk sytuacji międzynarodowej oraz analityk i doradca/konsultant w organach administracji państwowej i samorządowej. Może pracować w różnego rodzaju organach doradczych oraz w strukturach administracji publicznej, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytucjach naukowo-badawczych oraz oświatowych, w instytucjach międzynarodowych i unijnych. Jest przygotowany do realizacji zadań administracyjnych, organizacyjnych (menedżerskich) oraz zadań w zakresie komunikacyjnym i negocjacyjnym w obszarze związanym z obronnością oraz różnymi aspektami związanymi z bezpieczeństwem państwa.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Myślenie przyszłościowe
2
ZAL-O
Wykład
30
Specjalistyczny warsztat językowy: język angielski
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Specjalistyczny warsztat językowy: język rosyjski lub język niemiecki
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologia informacyjna w badaniach naukowych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wizualizacja informacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Podstawy strategii
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Strategiczne problemy współczesnego świata
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Polistrategia Polski
3
EGZ
Wykład
30
Strategia bezpieczeństwa Imperium Romanum
3
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Przemoc i zagrożenia militarne we współczesnym świecie
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Specjalistyczny warsztat językowy: język angielski
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Specjalistyczny warsztat językowy: język rosyjski lub język niemiecki
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Myślenie i działanie projektowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne funkcjonowanie sił zbrojnych RP
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Zagrożenia międzynarodowych rynków finansowych i towarowych
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Zagrożenia społeczne współczesnego świata
3,5
EGZ
Wykład
30
Źródła myśli strategicznej
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Konflikty zbrojne we współczesnym świecie
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wojny przyszłości
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Specjalistyczny warsztat językowy: język angielski
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Gry strategiczne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Protokół dyplomatyczny
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Strategiczne problemy ochrony granic państwowych
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Zarządzanie kryzysowe
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
V - Specjalizacyjne
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Blok specjalizacyjny I
3
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Strategia obronna wybranych państw Europy
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Transformacja polityczno-ustrojowa wybranych państw świata
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Wykład monograficzny
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Specjalistyczny warsztat językowy: język angielski
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Komunikacja społeczna
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Sztuka negocjacji
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
20
10
V - Specjalizacyjne
Blok specjalizacyjny II
3
ZAL-O
Wykład
30
Misje wojskowe i humanitarne
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Służby specjalne w stosunkach międzynarodowych
2
ZAL-O
Wykład
15
Wykład monograficzny
2
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0