Emocje i motywacje

2021L

Kod przedmiotu91SJP-EIM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówDefinicje emocji. Powstawanie emocji jako interakcja mechanizmów biologicznych, psychologicznych i społecznych. Spectrum zjawisk emocjonalnych: afekt, nastrój, zaburzenia afektywne. Teoria Jamesa-Langego, teoria Canona-Barda. Funkcjonalistyczna koncepcja emocji Frijdy. Koło emocji Plutchika. Problem pierwotności poznania względem emocji (spór Lazarusa i Zajonca). Wpływ emocji na przebieg procesów poznawczych i zachowania społeczne. dwuczynnikowa teoria emocji Schachtera i Singera. Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych.,ĆWICZENIA:Regulacja emocji i jej zaburzenia. Samokontrola, pojęcie inteligencji emocjonalnej, założenia terapii racjonalno-emotywnej. Aleksytymia, depresja, lęk, sezonowe i sytuacyjne zaburzenia nastroju. Motywacja w przebiegu zachowania: uruchamianie i ukierunkowywanie działania, wytrwałość i aspekt energetyczny. Typy motywacji, motywacja wewnętrzna, motywacja osiągnięć, motywacja hedonistyczna, zadaniowa, bazująca na popędach fizjologicznych lub potrzebach społecznych. Konflikty motywacyjne.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zimbardo, P. i Gerrig R.J. , Psychologia i życie. Rozdz.12. Emocje, stres i zdrowie. Rozdz.11. Motywacja. , PWN, 2015 2) Maruszewski T., Doliński D., Łukaszewski, W. i Marszał-Wiśniewska M., Emocje i motywacja. W: J.Strelau, D.Doliński (red.) Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 1, rozdz.7., GWP, 2016 3) Zdankiewicz-Ścigała, E., Maruszewski, T. , Teorie emocji. W: J. Strelau (red. ). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2., GWP, 2000, s. 395-426 4) Oatley K. i Jenkins J.M., Zrozumieć emocje, PWN, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi