Filozofia

2021Z

Kod przedmiotu91SJP-FILO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPrzedmiot i sposoby uprawiania filozofii, główne paradygmaty (wzorce starożytne, teocentryzm, średniowieczny, wzorce nowożytne - kartezjański, Heglowski, pozytywistyczny, wzorce współczesne - pragmatyzm, fenomenologia, pozytywizm logiczny, marksizm, filozofia analityczna) 2. Filozofia a myślenie potoczne i religijne. Filozofia a nauka\ 3. Główne działy filozofii; - Ontologia - podstawowe problemy i pojęcia (spór miedzy materializmem a idealizmem, teizmem a ateizmem, struktura świata materialno-przestrzennego, czas i przestrzeń, problematyka zmian (dialektyka, determinizm i indeterminizm) 4. Główne działy filozofii, cd. - Teoria poznania (gnoseologia) - wybrane zagadnienia: zagadnienie źródeł poznania, problematyka prawdy, zagadnienie racjonalności przekonań) 5. Główne działy filozofii cd.: - Antropologia filozoficzna - główne zagadnienia i problemy (zagadnienie natury człowieka, pozycji człowieka w świecie, problem psychofizyczny, zagadnienie intelektu jako władzy poznawczej, rola świadomości i samoświadomości w ludzkim bycie 6. Główne działy filozofii, cd. + Aksjologia + zagadnienie pojęcia wartości, sposobu istnienia wartości, stosunku wartości do bytu, problem typologii i hierarchizacji wartości, zagadnienie wartości najwyższej, znaczenie wartości w życiu i kulturze. 7 Wybrane teorie filozoficzne ze szczególnym uwzględnieniem filozoficznych koncepcji człowieka. Starożytność - sofiści, Sokrates, Platon, Arystoteles 8. Starożytność, cd. - szkoła cyrenejska, cynicka, epikurejska, stoicka 9. Starożytna i średniowieczna myśl chrześcijańska - św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu 10. Nowożytność - humanizm renesansowy. Racjonalizm i psychofizyczny dualizm Kartezjusza, T. Hobbes - problem psychofizyczny, człowiek-społeczeństwo- państwo, antynomie ludzkiej egzystencji według B. Pascala 11. Nowożytność, cd. - człowiek- maszyna J. O de La Mettrie, człowiek wobec natury i kultury w refleksji J.J. Rousseau 12."Kopernikański" przewrót I. Kanta w teorii poznania. Antropologia i etyka obowiązku 13.F. Nietzsche - Przewartościowanie wszystkich wartości 14. Sprzeczności ludzkiej natury wg. E. Fromma 15.J. P. Sartre- egzystencjalizm laicki. Współczesny personalizm chrześcijański
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hempoliński M., Filozofia współczesna. Wprowadzenie do zagadnień i kierunków, t. 1, PWN, 1989 2) Red. S. Opara, B. Zielewska-Rudnicka, A. Kucner, Podstawy Filozofii, t. 1, UWM Olsztyn, 1986 3) Starzynska-Kościuszko E., Wprowadzenie do filozofii. Filozoficzne koncepcje człowieka, t. 1, TWP Warszawa, 1999 4) Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, t. 1, WAM Kraków, 2003 5) Migasiński J., Filozofia nowozytna. Postacie.Idee. Problemy, t. 1, Sentor Warszawa, 2011 6) Gadacz T., Historia Filozofii XX wieku, t. 1, Znak Kraków, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwaginie ma