Logika

2021Z

Kod przedmiotu91SJP-LOG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Przedmiot logiki, logika jako dyscyplina na pograniczu matematyki, filozofii i semiotyki. Logika historycznie i współcześnie. 2. Język jako system znaków i kod symboliczny, reguły porządkujące język, języki naturalne i sztuczne, język przedmiotowy a metajęzyk, semantyka jako nauka o znaczeniu, komunikacja językowa (symboliczna). 3. Logika formalna (formalizm w logice, pojęcie zmiennej) a logika filozoficzna i logika praktyczna. Podstawowe klasyczne rachunki logiczne. Rachunki klasyczne a nieklasyczne. Logiki wielowartościowe i rozmyte („fuzy logics”). 4. Prawda w logice i epistemologii, teorie i definicje prawdy (klasyczne i nieklasyczne). Znaczenie prawdy i fałszu jako wartości logicznych. Interpretacje wartości logicznych we współczesnych logikach stosowanych. 5. Aksjomat Fregego – logiki ekstensjonalne i intensjonalne. 6. Logiki prawdziwościowe i modalnościowe (temporalne, modalne, erotetyczne, deontyczne). 7. O rzetelnym i nierzetelnym argumentowaniu. "Brudne" chwyty erystyczne.,ĆWICZENIA:1. Zaproszenie do logiki - o logice bardziej potocznie. 2. Kategorie syntaktyczne: zdania, nazwy i funktory. 3. Wprowadzenie do klasycznego rachunku nazw - relacje między zakresami nazw, tryby sylogistyczne. 3. Elementy rachunku zdań - notacja formalna i interpretacja w języku naturalnym, funktory i operatory logiczne, tautologia i kontrtautologia, wybrane prawa klasycznego rachunku zdań i reguły inferencyjne. 4. Podstawowe zagadnienia z klasycznego rachunku kwantyfikatorów i relacji. 5. Schematy wnioskowań: dedukcja i indukcja. 6. Definiowanie – rodzaje definicji, błędy w definiowaniu. 7. Logiczna analiza argumentacji. 7. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, 2009(2011) 2) J. Wajszczyk, Wstęp do logiki z ćwiczeniami, UWM, 2004 3) E. Nieznański, Logika: podstawy, język, uzasadnianie, C.H. Beck, 2006 4) R. Z. Piotrowski, Logika elementarna dla szkół akademickich, Wydawnictwo Akademickie „Dialog", 2005 5) K. Paprzycka, Logika nie gryzie, cz. 1, Samouczek logiki zdań, Zysk i S-ka, 2009 6) B. Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 7) A. Grzegorczyk, Logika popularna – przystępny zarys logiki zdań, PWN, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi