Podstawy metodologii badań społecznych

2021L

Kod przedmiotu91SJP-PMBS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMatematyka (w zakresie podstawowym), Filozofia
Wymagania wstępneUmiejętność analitycznego i logicznego myślenia
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie i rodzaje paradygmatów w naukach społecznych, Cele poznania naukowego – zewnętrzne i wewnętrzne, Schemat poznania naukowego, Struktura procesu badawczego, Rola teorii w projektowaniu i interpretowaniu wyników badań empirycznych, Konceptualizacja, operacjonalizacja i pomiar w badaniach ilościowych, jakościowych i mieszanych, Podstawowe metody badań ilościowych ( badania sondażowe, eksperymentalne, ewaluacyjne), jakościowych (badania narracyjne, rekonstrukcyjne, fenomenograficzne), konstrukcja planów badań mieszanych. Przygotowanie raportu z badań empirycznych, Etyczne problemy badań naukowych.,ĆWICZENIA:Planowanie i organizacja badania naukowego. Przegląd literatury (techniki, mapa literatury). Budowa tekstu naukowego – części składowe artykułu naukowego (abstrakt, słowa kluczowe, wstęp, dyskusja, podsumowanie), spójność wewnętrzna tekstu, standardy edytorskie tekstu naukowego. Projektowanie badań naukowych (formułowanie celu, pytań i hipotez badawczych, zmienne wskaźniki, metody doboru próby badawczej). Metody badawcze w planach badań ilościowych, jakościowych i mieszanych. Prezentowanie wyników badań empirycznych. Zasady i wymagania obowiązujące badaczy – Europejska karta naukowca.
Cel kształceniazapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i procedurami z zakresu planowania i prowadzenia badań naukowych, w tym opracowania, prezentacji i interpretacji wyników badań realizowanych w planach ilościowym, jakościowym i mieszanym.
Literatura podstawowa1) Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, PWN, 2019 2) Babbie E, , Badania społeczne w praktyce, PWN, 2019 3) Nachmias D., Frankfort-Nachmias Ch., Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, 2001 4) Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wyd. Naukowe UJ, 2009
Literatura uzupełniająca1) Flick U., wyd. PWN, Projektowanie badania jakościowego, 2018r., tom 2) Bailey, S., wyd. Routledge, Academic Writing, 2006r., tom 3) Silverman D., wyd. PWN, Interpretacja badań jakościowych, 2008r., tom 4) Shaughnessy J. J., Zechmeister E. B., Zechmeister J. S., wyd. GWP, Metody badawcze w psychologii, 2002r., tom 5) Silverman D., wyd. PWN, Prowadzenie badań jakościowych, 2008r., tom
Uwagi