Podstawy socjologii

2021L

Kod przedmiotu91SJP-POS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Twórcy socjologii i historyczne warunki jej powstania, wiedza potoczna a wiedza naukowa, wewnętrzne zróżnicowanie socjologii. 2. Rodzina – pojęcie, rodzina w epoce przedindustrialnej i przemysłowej, cechy i przeobrażenia rodziny współczesnej, typologia rodzin, funkcje rodziny, alternatywne formy życia rodzinnego. 3.Stratyfikacja społeczna – pojęcie, typy, teoria stratyfikacji wg Davis’a i Moore’a, pojęcia: klasy i warstwy społeczne; teorie klas wg K. Marksa, M.Webera, Wrighta; pojęcie i typy ruchliwości społecznej. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe na przestrzeni lat; pojęcie i cechy charakterystyczne klasy średniej. 4. Ubóstwo i wykluczenie społeczne - miary ubóstwa, skala ubóstwa w Polsce, przyczyny ubóstwa. Skala i cechy polskiej biedy. 5. Migracje - typologia, przyczyny migracji, skutki migracji dla jednostki, rodziny i społeczeństwa. 6. Globalizacja - wymiary globalizacji, spory teoretyczne o globalizację, wpływ globalizacji na życie. 7. Socjologiczne metody badawcze. Proces badawczy.,ĆWICZENIA:1.Grupa społeczna – elementy konstytutywne, rodzaje grup społecznych (mała, duża, formalna, nieformalna, ekskluzywna, inkluzywna), typy grup społecznych wg Tonnies’a i Cooley’a, grupy odniesienia. 2. Więź społeczna i jej elementy. 3.Socjalizacja – pojęcie, rodzaje, osobowość, rola społeczna, tożsamość. 4. Elementy socjologii kultury – definicja, składniki kultury, pojęcia: ład aksjonormatywny, etnocentryzm, relatywizm kulturowy, kultura symboliczna, kultura masowa, subkultury młodzieżowe. 5. Organizacja formalna. Max Weber i idealny typ biurokracji. Patologie organizacji formalnych. 6. Społeczność lokalna. Historyczne źródła społeczności lokalnych. Społeczność lokalna a zbiorowość terytorialna. Lokalizm. 7. Polityka i władza. Prawomocność władzy. Demokracja i liberalizm. Instrumenty demokracji partycypacyjnej. 8. Kontrola społeczna – rodzaje, konformizm, dewiacja – rodzaje dewiacji. Socjologiczne teorie dewiacji. Koncepcja anomii wg R. Mertona. 9. Stratyfikacja płciowa. Feminizm. 10. Zmiana społeczno-kulturowa. Klasyczne teorie rozwoju społecznego. Typy społeczeństw.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami socjologicznymi, zjawiskami społecznymi oraz wprowadzenie do wybranych subdyscyplin socjologicznych.
Literatura podstawowa1) B. Szacka , Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2003 2) A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa, 2004 3) P. Sztompka, Socjologia: analiza społeczeństwa , Znak, Kraków, 2002
Literatura uzupełniająca1) J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii,, PWN, Warszawa, 1966
Uwagi