Podstawy statystyki

2021L

Kod przedmiotu91SJP-POST
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMatematyka (w zakresie podstawowym)
Wymagania wstępneUmiejętność analitycznego i logicznego myślenia
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe pojęcia statystyczne. Określenie celów, przedmiotu i zakresu badania statystycznego. Dobór metod badania statystycznego. Gromadzenie danych. Grupowanie materiału statystycznego. Szeregi i tabele statystyczne. Analiza struktury zbiorowości. Rozkład cechy. Typy rozkładów empirycznych. Miary położenia. Miary dyspersji. Analiza współzależności. Miary korelacji cech ilościowych. Funkcje regresji. Miary współzależności cech jakościowych.,ĆWICZENIA:Planowanie badania statystycznego. Analiza struktury. Analiza współzależności.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami statystycznymi. W ramach przedmiotu studenci uzyskają wiedzę na temat analizy struktury i współzależności cech statystycznych.
Literatura podstawowa1) Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, 2006 2) Sobczyk M., Statystyka opisowa, PWN, 2011
Literatura uzupełniająca1) Dowolni autorzy, wyd. dowolne wydawnictwo, podręczniki z zakresu statystyki, 2000r., tom
Uwagi