Procesy poznawcze

2021L

Kod przedmiotu91SJP-PRP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowa charakterystyka poznania i procesów poznawczych; Metody badawcze najczęściej stosowane w psychologii poznawczej; Reprezentacje poznawcze; Percepcja jako podstawowy proces odbioru informacji. Współczesne ujęcie spostrzegania; Uwaga i świadomość; Teorie i funkcje uwagi; Pamięć: Rodzaje pamięci i ich charakterystyka; Pamięć robocza: Przegląd koncepcji, Metody badania; Pamięć autobiograficzna. Metody badania pamięci; Charakterystyka podstawowych procesów pamięciowych; Pojęcia jako trwałe reprezentacje poznawcze- podstawowe koncepcje wyjaśniające proces budowania pojęć; Myślenie i rozwiązywanie problemów. Teorie. Struktura myślenia. Rodzaje myślenia; Teorie podejmowania decyzji. Fazy procesu decyzyjnego. Pułapki w procesie podejmowania decyzji. Heurystyki i złudzenia. Strategie podejmowania decyzji. Błędy popełniane przez decydentów i ich źródła; Kontrola poznawcza; Język- mówienie i rozumienie mowy jako proces poznawczy.,ĆWICZENIA:Specyfika psychologii poznawczej i neuronauki; Metafory umysłu i ich ograniczenia m.in. metafora komputerowa i test Turinga; Procesy uwagi, procesy automatyczne i kontrolowane, błędy w procesach automatycznych; Percepcja: procesy mózgowe korygujące spostrzeganie: zasada stałości wielkości, kształtu i barwy, złudzenia, powidoki, błędy w spostrzeganiu, iluzje; Różnice między płciami w funkcjach poznawczych; Pamięć - rodzaje pamięci, etapy zapamiętywania. Pamięć a emocje; Specyfika pamięci autobiograficznej; Wyobraźnia - cechy wyobrażeń, rodzaje, funkcje, rotacje, skanning umysłowy, kodowanie; Pojęcia - rodzaje, porównanie różnych poglądów; Język - funkcje, komunikacja – zasady, uwarunkowania; Myślenie - podstawowe operacje umysłowe; Rozwiązywanie problemów – przestrzeń problemu i sposoby jej przeszukiwania, heurystyki, myślenie dywergencyjne i konwergencyjne; Podejmowanie decyzji – heurystyki i strategie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jagodzińska, M. , Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. , Helion, 2008 2) Maruszewski, T. , Psychologia poznania. , GWP, 2002 3) Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. , Psychologia poznawcza. , PWN, 2006 4) Włodarski, Z. , Psychologia uczenia się. Tom 1. , PWN, 1996/1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi