Podstawowe umiejętności psychologiczne

2021Z

Kod przedmiotu91SJP-PUP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówCzęść teoretyczna przedmiotu: Fazy procesu grupowego (faza integracji, faza konfliktu/różnicowania, faza współpracy, faza reintegracji). Podstawowe umiejętności w relacji pomagania- skuteczne słuchanie (rodzaje słuchania oraz narzędzia skutecznego słuchania, empatyczne rozumienie, niwelowanie barier w relacji), pięć kroków na drodze dobrej relacji.,ĆWICZENIA:Część praktyczna przedmiotu rozumiana jako trening interpersonalny: Podniesienie świadomości swojego sposobu funkcjonowania, doskonalenie umiejętności wyrażania myśli i uczuć, rozumienia zachowań własnych i innych osób, wgląd we własne emocje i procesy poznawcze. Rozwijanie umiejętności skutecznego słuchania, rozumienie motywów działania i emocji innych ludzi, budowanie kontaktu i porozumienia z innymi oraz pogłębianie postawy szacunku i zrozumienia dla różnorodności, wrażliwości na inne osoby, rozwijanie inteligencji emocjonalnej, zwiększanie empatii wobec przeżywanych emocji i potrzeb innych;, rozwijanie umiejętności przyjmowania i udzielania informacji zwrotnych oraz pogłębienie świadomości swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zaborowski, Z. , Trening interpersonalny. , Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa, 1997 2) Jedliński, K, Trening interpersonalny, Warszawa: WAB , 1997 3) Macario, L. i Rocci, M, Komunikacja w relacjach niesienia pomocy, Kraków: WAM, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi