Umiejętności akademickie

2021L

Kod przedmiotu91SJP-UMA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówiedza naukowa vs nienaukowa - podstawowe różnice. Źródła wiedzy naukowej i ich charakterystyka (monografie naukowe, artykuły naukowe, bazy danych etc.). Struktura pracy naukowej - analiza poszczególnych elementów. Styl APA jako jeden ze stylów formatowania prac naukowych. Podstawy etyki działalności naukowej (m.in. plagiat, rzetelność w prezentowaniu wyników, wykorzystywanie danych uzyskanych od innych osób).Typy prac naukowych pisane przez studentów (m.in. esej, referat, projekt). Akademickie formy prezentacji badań (poster, prezentacja, artykuł).,ĆWICZENIA:Porównywanie źródeł informacji - odróżnianie źródeł naukowych od nienaukowych. Zasoby biblioteki uczelnianej - źródła tradycyjne i cyfrowe. Naukowe bazy danych z artykułami (m.in. EBSCO) - jak wyszukiwać, aby znaleźć. Sporządzanie notatek oraz pisanie streszczenia artykułu naukowego. Czytanie ze zrozumieniem doniesień naukowych. Styl APA i jego charakterystyka. Podstawy pisania prac naukowych. Autoprezentacja jako ważny element prezentacji własnej pracy naukowej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Harasimczuk, J., Cieciuch, J, Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Liberi Libri., 2012 2) Beling, A., Sztuka wystąpień publicznych., Wydawnictwo Harmonia Universalis, 2010 3) Jabłonowska, L., Wachowiak, P., Winch, S, Sztuka prezentacji : Teoria i praktyka , Difin, 2019 4) Nęcka, E., & Stocki, Ryszard., Jak pisać prace z psychologii : Poradnik dla studentów i badaczy , Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas., 2011 5) Wasylczyk, P., Prezentacje naukowe : Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, PWN, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi