Wprowadzenie do psychologii

2021Z

Kod przedmiotu91SJP-WDP
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBiologia, Filozofia
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień z obszaru wiedzy o człowieku i jego funkcjonowaniu w aspekcie społecznym i biologicznym
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPsychologia jako nauka (charakterystyka wiedzy naukowej, psychologia a pseudopsychologia, myślenie krytyczne). Metody badań stosowane w psychologii (metody opisowe, metody korelacyjne i metody eksperymentalne). Krótka historia psychologii - dawne szkoły psychologii oraz współczesne perspektywy badawcze: biologiczna, poznawcza, behawiorystyczna, holistyczna, rozwojowa i socjokulturowa. Wrażenia zmysłowe i percepcja. Podstawowe informacje dotyczące świadomości oraz prawidłowości i nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. Uczenie się i pamięć. Myślenie i rozwiązywanie problemów (typy myślenia, strategie rozwiązywania problemów, wnioskowanie, metapoznanie, zniekształcenia poznawcze). Emocje i stres (rola emocji w życiu człowieka, emocje podstawowe, stres - definicja, modele stresu, radzenie sobie ze stresem, podstawy biologiczne stresu, następstwa stresu). Motywacja (czym jest, krótki przegląd teorii motywacji, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, motywacja osiągnięć). Inteligencja (pojęcie inteligencji, klasyczne i współczesne definicje inteligencji, IQ, testy inteligencji, inne inteligencje, m.in. społeczna, emocjonalna). Osobowość i temperament (wyjaśnienie pojęć, zarys podstawowych teorii związanych z temperamentem i osobowością człowieka). Psychologia społeczna - analiza człowieka w relacji do innych ludzi (m.in. komunikacja, relacje interpersonalne, procesy grupowe, zachowania prospołeczne). Podstawy etyki badań psychologicznych. ,ĆWICZENIA:Psychologia jako nauka: Psychologia klasyczna, Behawioryzm i neobehawioryzm, Psychoanaliza, Psychologia humanistyczna, Psychologia Poznawcza. Spostrzeganie: modalności zmysłowe, spostrzeganie podprogowe, złudzenia i ich znaczenie, charakterystyka analizatora wzrokowego, sprzężenie zwrotne w percepcji, rola ruchu w percepcji, mózgowe mechanizmy percepcji, rola okolicy czołowej vs rola okolic specyficznych w percepcji, percepcja twarzy. Uwaga i świadomość: funkcje uwagi: selektywność, czujność, przeszukiwanie, kontrola czynności jednoczesnych, przerzutność; mózgowe podstawy uwagi; kontrola poznawcza. Uczenie się i pamięć: warunkowanie klasyczne, warunkowanie instrumentalne; pamięć sensoryczna, krótkotrwała i długotrwała; pamięć semantyczna i epizodyczna; pamięć deklaratywna i niedeklaratywna; pamięć jawna i niejawna; fazy uczenia się, cechy pamięci, krzywe uczenia się i zapominania, teorie zapominania, wpływ organizacji procesu uczenia się na efekty, zaburzenia pamięci. Emocje i motywacje - ich wpływ na zachowanie człowieka. Temperament i Osobowość: pojęcie temperamentu i osobowości; problem "natura czy kultura"; typologia Pawłowa; wybrane teorie temperamentu i osobowości; funkcjonalne znaczenie temperamentu i cech osobowości. Inteligencja i style poznawcze – wprowadzenie w zagadnienie. Jednostka wobec społeczności: spostrzeganie ludzi (mimiki); wybrane motywy i potrzeby o charakterze społecznym; relacje interpersonalne; dynamika grupowa; wpływ czynników o charakterze społecznym na procesy poznawcze. Zaburzenia zachowania – pomiędzy normą a patologią. Etyczne aspekty psychologii – etyka w badaniach psychologicznych i w pracy psychologa.
Cel kształceniaCelem kursu jest zaznajomienie studentów I roku z podstawowymi pojęciami, metodami i teoriami psychologii jako nauki. Studenci poznają zarys najważniejszych obszarów psychologii, m.in. problematykę poznawczą, emocjonalno-motywacyjną, osobowości, różnic indywidualnych, społeczną i związaną z zastosowaniem psychologii w praktyce. Podstawową ideą kursu nie jest jednak przekazanie szczegółowej wiedzy, lecz ukazanie specyfiki myślenia psychologicznego. Szczególną rolą tego kursu jest ukazanie, czym różni się psychologia jako nauka od psychologii w rozumieniu potocznym.
Literatura podstawowa1) Gerrig, R., Zimbardo, P. G. , Psychologia i życie. , Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 2) Hock, R. , prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii., GWP, 2003 3) Łukaszewski, W. , Wielkie pytania psychologii., Smak Słowa, 2015 4) Mietzel, G. , Wprowadzenie do psychologii., GWP, 2003 5) Strelau J. (red.). , Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1 i 2. , GWP, 2001
Literatura uzupełniająca1) McBurney, D. , wyd. GWP, Myśleć jak psycholog, 2007r., tom 2) Kozielecki, J. , wyd. Żak, Koncepcje psychologiczne człowieka, 2000r., tom 3) Tavris, C., Wade, C., wyd. Zysk i S-ka, Psychologia : Podejścia oraz koncepcje, 1999r., tom 4) Eysenck, H., Eysenck, M. , wyd. GWP, Podpatrywanie umysłu, 2003r., tom
Uwagi