Analiza ekonomiczna

2021Z

Kod przedmiotu92N1O-AEK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającewiedza o społeczeństwie
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu ekonomii
Opis ćwiczeńPraktyka analizy ekonomicznej: cechy dobrej analizy; analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, badanie sytuacji majątkowej i kapitałowej, (wielkość i struktura produkcji oraz kosztów, analiza zasobów pracy); sprawozdania finansowe jednostki i ich analiza - case study; analiza wskaźnikowa, model zależności między wskaźnikami; podstawy analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, płynność finansowa, zadłużenie, sprawność zarządzania, rentowność; techniki rachunkowe mierzenia efektywności przedsiębiorstw; efektywność działalności inwestycyjnej; całościowa ocena sytuacji finansowej.
Opis wykładówIstota i znaczenie analiz ekonomicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem; przedmiot, zadania i podstawowe pojęcia analizy ekonomicznej; cele analizy ekonomicznej; metody analizy ekonomicznej; funkcje analizy ekonomicznej; rodzaje analiz ekonomicznych i ich wartość poznawcza; zakres i obszary analizy przedsiębiorstwa; źródła informacji na potrzeby analiz ekonomicznych i sposoby ich pozyskiwania; metody badawcze i narzędzia analizy; etapy prac analitycznych oraz formy prezentacji wyników analiz ekonomicznych.
Cel kształceniaCelem zajęć jest przedstawienie studentom najważniejszych aspektów oraz zasad analizy ekonomicznej oraz nabycie przez nich umiejętności wyboru i wykorzystania metod analizy ekonomicznej w ocenie funkcjonowania podmiotów gospodarczych wraz z interpretacją otrzymanych wyników i ich wykorzystaniem w decyzjach zarządczych.
Literatura podstawowa1) Jerzemowska M., (red.) , Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, 2018 2) Bławat F., (red.),, Analiza finansowa przedsiębiorstwa , t. I, II, Ce De Wu, 2018 3) Wędzki D.,, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters, 2009
Literatura uzupełniająca1) Helfert A.,, wyd. PWE, Techniki analizy finansowej, 2004r., tom 2) Kitowski J.,, wyd. UMCS, Metody analizy ekonomicznej, 1993r., tom 3) Olchowicz I. Tłaczała A., , wyd. Difin, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, 2009r., tom
Uwagi