Etyka w życiu publicznym

2021L

Kod przedmiotu92N1O-EZP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceNauki o państwie i prawie
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu etyki
Opis ćwiczeńNa ćwiczeniach podejmie się analizę zasad dotyczących życia publicznego. Będą to takie zagadnienia jak: bezinteresowność, nieprzekupność, obiektywizm, odpowiedzialność, jawność, uczciwość, przywództwo.
Opis wykładówW ramach wykładów zostaną omówione zagadnienia dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu etyki ogólnej, metaetyki, nauki o ludzkim działaniu, kryterium rozstrzygania o wartości moralnej czynu, deontologii etycznej, teorie sprawiedliwości i dobra wspólnego oraz aretologii.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przybliżenie istoty etyki, wskazanie na fundamentalne cechy postępowania i oceny moralnej, zapoznanie z różnymi stanowiskami uzasadniania w etyce politycznej, sformułowanie ogólnych kryteriów na użytek służby publicznej, nabycie sprawności w korzystaniu z umiejętności intelektualnych i moralnych w służbie publicznej.
Literatura podstawowa1) red. nauk. S. Sowiński, Etyka w życiu publicznym, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012 2) pod red. J. Czaputowicza, Etyka w służbie publicznej. Materiały z konferencji, wyd. Kontrast, 2012 3) M. Kulesz, M. Niziołek, Etyka służby publicznej, Lex a Wolters Kluwer business, 2010 4) I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, LexisNexis, 2009 5) T Styczeń, Wprowadzenie do etyki, wyd. TN KUL, 1993
Literatura uzupełniająca1) D. Prabucka, wyd. wyd. Oficyna wydawnicza Impuls, Etyka i polityka, 2005r., tom 2) B. Kudrycka, wyd. Temida 2, Dylematy etyczne urzędników administracji publicznej, 1995r., tom 3) pod red. M. Szyszkowskiej, T. Kozłowskiego, wyd. Liber, Polityka a moralnosc, 2001r., tom 4) A Szostek, wyd. Przeglad policyjny, Elementy etyki zawodowej policjanta, 1991r., tom nr 1, 113-120s.
Uwagi