Kreowanie liderów życia publicznego

2022Z

Kod przedmiotu92N1O-KLZP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówTreść wykładów dotyczy teoretycznych aspektów kreowania liderów funkcjonujących w życiu publicznym. Uwaga zostanie skupiona na kluczowych terminach i definicjach liderów. Podczas wykładów poruszane będą kwestie typów liderów oraz stylów przywództwa. Omówione zostają najważniejsze koncepcje przewodzenia i kierowania. Istotnym aspektem będzie próba określenia roli liderów w życiu publicznym.,ĆWICZENIA:Tematyka ćwiczeń skupiać się będzie na przykładach liderów publicznych. Poruszone zostaną kwestie wyłaniania liderów oraz cech przywódczych. Analizie zostaną poddane sposoby kreowania liderów, budowaniu relacji ze zwolennikami i efektywnym formowaniu grup.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. A. W. Rhodes and P. 't Hart, , The Oxford Handbook of Political Leadership, OUP, 2014 2) M. Hartliński, Przywództwo polityczne. Wprowadzenie, INP UWM, 2012 3) Rosemary K.C. Ryan, Rozwój zdolności przywódczych, ., 2010 4) Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, ,, 2004 5) Ashkenas R., Manville B., Harvard Business Review. Podręcznik lidera. Wywieraj wpływ, inspiruj swoją organizację i realizuj kolejne cele, ., 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi