Prawa człowieka w życiu publicznym

2023L

Kod przedmiotu92N1O-PCZP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Prawa człowieka, Wolters Kluwer, 2019 2) Z. Hołda, J. Hołda, D. Ostrowska, A. J. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu , LEX Wolter Kluwers Polska, 2014 3) W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Znak, 2011 4) Teresa Astramowicz-Leyk, Działania samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na rzecz równego traktowania mniejszości narodowych, w: Uwarunkowania sąsiedztwa Polski i Ukrainy – przezwyciężanie trudności we wzajemnych relacjach, red. T. Astramowicz-Leyk, Y. Turchyn, INP UWM, 2019, s. s. 215-229
Literatura uzupełniająca
Uwagi