Przywództwo polityczne i publiczne

2021L

Kod przedmiotu92N1O-PPP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówTreść wykładów dotyczy teorii przywództwa politycznego i publicznego, w tym meandrów terminologicznych i definiowania przywództwa politycznego oraz przywództwa publicznego. Podczas wykładów poruszane będą kwestie typologii przywództwa wraz z omówieniem najważniejszych koncepcji przywództwa politycznego funkcjonujących w literaturze światowej oraz polskiej. Istotnym aspektem będzie próba określenia roli przywódców w życiu publicznym.,ĆWICZENIA:Tematyka ćwiczeń skupiać się będzie na egzemplifikacjach przywództwa politycznego i publicznego. Poruszone zostaną kwestie wyłaniania przywódców, cech przywódczych oraz uwarunkowań instytucjonalnych determinujących funkcjonowanie w sferze publicznej. Istotnym elementem będzie analizowanie formalnej pozycji przywódców w polskim systemie politycznym.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) . A. W. Rhodes and P. 't Hart, The Oxford Handbook of Political Leadership, Oxford University Press, 2014 2) M. Hartliński, Przywództwo polityczne. Wprowadzenie, INP UWM, 2012 3) J.J. Wiatr, Przywództwo polityczne. Studium politologiczne, WSH, 2008 4) P. Żukiewicz, Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Difin, 2011 5) A. Kasińska-Metryka, Proces kreacji przywódców politycznych. Od ujęcia tradycyjnego do współczesnego, UJK, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi