Samorząd i polityka lokalna

2023Z

Kod przedmiotu92N1O-SPL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówTeoretyczne i metodologiczne podstawy badań nad polityką lokalną i samorządem terytorialnym. Pojęcie, definicje oraz rodzaje samorządu. Teorie samorządu terytorialnego. Aparat definicyjny oraz teorie polityki lokalnej. Kształtowanie się samorządu terytorialnego na ziemiach polskich. Samorząd terytorialny w Polsce po 1918 roku. Zasada decentralizacji oraz pomocniczości w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Finansowanie JST. Społeczeństwo obywatelskie jako filar samorządu terytorialnego i wspólnoty lokalnej.,ĆWICZENIA:Działalność jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Podstawy działalności samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Polityczny charakter wspólnoty lokalnej - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośredni wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Referendum lokalne jako wyraz demokracji bezpośredniej na szczeblu samorządowym. zasada funkcjonowania samorządności lokalnej w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Różnorodność systemów samorządowych w Niemczech. System samorządności lokalnej w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Zasada istnienia samorządu w krajach republik nadbałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia. Samorząd terytorialny we Włoszech.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Dolnicki, Samorząd terytorialny , Warszawa, 2019 2) A. Lutrzykowski (red.), Polski samorząd terytorialny : europejskie standardy i krajowa specyfika, Toruń, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi