Zarządzanie międzykulturowe

2023L

Kod przedmiotu92N1O-ZAM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceNowe zarządznie publiczne, Zarządzanie kapitałem ludzkim
Wymagania wstępneOgólna wiedza z zakresu wielokulturowości
Opis ćwiczeńGeneza zarządzania międzykulturowego; pojęcie kultury, religia-kultura-wartości; kultury etniczne i kultury narodowe a zarządzanie; stereotypy kulturowe a zarządzanie; kultura organizacji; specyfika korporacji międzynarodowych; instytucje międzynarodowe – funkcja lidera/ów w integracji instytucji i organizacji; komunikacja i zarządzanie międzykulturowe (zwłaszcza nowe media a zarządzanie międzykulturowe); zarządzanie międzykulturowe w organizacjach (kultura narodowa, kultura organizacyjna, szok kulturowy, funkcje i strategie zarządzania różnicami kulturowymi (ignorowanie różnic kulturowych, minimalizowanie różnic kulturowych, synergiczna – zarządzanie różnicami kulturowymi); potencjał zróżnicowanego kulturowo personelu organizacji); zarządzanie międzynarodowymi organizacjami (przykładzie organizacji sportowych: olimpijska i paraolimpijska, międzynarodowe federacje sportowe; międzynarodowe ligi sportowe itp.); zarządzanie turystyką międzynarodową; zarządzanie podmiotami leczniczymi przykład Polski i Wielkiej Brytanii; interkulturowość prawa; różnice między społeczeństwami wynikające z konteksty politycznego i ideologicznego.
Opis wykładówGlobalizacja i współpraca międzynarodowa; kultura i wielokulturowość – definicje; znaczenie kultury w rozwoju człowieka i społeczeństwa; kultura i etniczność; kultura i narodowość; mobilność i transnarodowość; współczesne modele polityki wielokulturowości; kultura organizacji: definicje i modele; zarządzanie definicje i modele; kompetencje międzykulturowe w zarzadzaniu; wielokulturowość jako kapitał o największym potencjale; organizacje międzynarodowe – modele zarządzania; metody zarządzania międzykulturowego; międzykulturowość jako proces negocjacji; międzykulturowa komplementarność i synergia; język i międzykulturowa komunikacja; międzykulturowe przywództwo; międzykulturowy rozwój organizacji; międzykulturowe grupy robocze; międzykulturowe transfery w praktykach organizacji; konstruktywne zarządzanie międzykulturowe.
Cel kształceniaWiedza na temat kultury, jej zróżnicowania i znaczenia dla funkcjonowania zespołów, organizacji i instytucji międzynarodowych. Poznanie narzędzi do integrowania zespołów, grup, organizacji i instytucji o zróżnicowanym narodowościowo i etnicznie składzie. Wiedza na temat komunikowania międzykulturowego jako podstawy zarządzania międzykulturowego. Poznanie współczesnych modeli zarządzania międzykulturowego; wiedza na temat problemów prawno-organizacyjnych wynikających z wielokulturowości. Nabycie umiejętności zarządzania zespołami wielokulturowymi w instytucjach, organizacjach, przedsiębiorstwach.
Literatura podstawowa1) Łukasz Sułkowski (red.),, Zarządzanie międzykulturowe w teorii i praktyce, Łódź, 2010 2) Ricardo Semler, Na przekór stereotypom. Tajemnica sukcesu najbardziej niezwykłego przedsiębiorstwa na świecie, DW ABC, 1998 3) Anna J. Piwowarczyk, Przesłanki i sposoby kształcenia kompetencji międzykulturowej, w: Bogusz Mikuła (red.), Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 2015 4) Christoph Barmeyer, Peter Franklin (red.), , Intercultural Management: A Case-Based Approach to Achieving Complementarity and Synergy, Palgrave Macmillan, New York, 2016 5) Łukasz Burkiewicz; Agnieszka Knap-Stefaniuk, , Zarządzanie międzykulturowe jako wyzwanie dla współczesnych menedżerów – rozwijanie potencjału wielokulturowych zespołów, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, 2018 6) Harry W. Lane and Martha L. Maznevski, International Management Behavior. Global and Sustainable Leadership, Cambridge University Press, New York, NY, 2019 7) Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe. Współczesne wyzwania prawno-organizacyjne, Dyfin, Warszawa , 2017 8) Małgorzata Rozkwitalska, Bariery w zarzadzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca1) Michał Chmielecki, Łukasz Sułkowski, Metody zarządzania międzykulturowego, w: Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe, Dyfin, Warszawa , 2017, s. 37-53 2) Łukasz Burkiewicz, Zarządzanie wielokulturowością. Różnice kulturowe determinantem rozwoju współczesnego biznesu, w: E. Sowa-Bethane (red.), Relacje międzykulturowe, Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, 2016 3) Kostera Monika, Śliwa Martyna, Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość kultura, wyd. II, , Oficyna Wolters Kulwer business, Warszawa, 2012 4) Ming Li, Eric MacIntosh, Gonzalo Bravo, International Sport Management, Hardback , 2012 5) Clifford Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków, 2005 6) Jerzy Mikołowski-Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków , 2006 7) Jerzy Mikołowski-Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków , 2003
Uwagi