Administracja publiczna

2020L

Kod przedmiotu92S1O-ADP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceNauka o państwie i prawie
Wymagania wstępnePodstawowe wiadomości o systemie organów państwowych
Opis ćwiczeńTematyka ćwiczeń obejmuje funkcjonowanie administracji publicznej w perspektywie komparatystycznej (specyfika administracji publicznej w wybranych państwach oraz administracja UE). Podział zadań pomiędzy organami administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej) oraz samorządowej.
Opis wykładówTematyka wykładów obejmuje rys historyczny administracji publicznej w Polsce; strukturę administracji publicznej w Polsce współczesnej; zadania i funkcje administracji; system właściwości organów administracji; podstawy KPA oraz aktów normatywnych odnoszących się do funkcjonowania organów administracji. Zasady etyki administracji publicznej.
Cel kształceniaGłównym celem przedmiotu jest: nabycie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności praktycznych z zakresu funkcjonowania administracji publicznej. Rozpoznawanie modeli administracji publicznej, rozumienie jej koncepcji i funkcji oraz roli administracji publicznej w funkcjonowaniu państwa.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) D. Sześciło (red.), wyd. UW, Administracja i zarządzanie publiczne, 2014r., tom 2) Hubert Izdebski, Michał Kulesza, wyd. Warszawa, Administracja publiczna, 204r., tom
Uwagi