Analiza logiczna

2021Z

Kod przedmiotu92S1O-ANL
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceEtyka w życiu publicznym
Wymagania wstępnepodstawowe informacje z zakresu filozofii i etyki
Opis ćwiczeńPodstawy klasycznego rachunku zdań. Tautologie klasycznego rachunku zdań. Konsekwencja logiczna. Wynikanie logiczne, wynikanie analityczne. Uzasadnianie twierdzeń. Argumentacja. Budowanie argumentu. Związek między przesłankami a konkluzją. Wykorzystanie logiki formalnej do budowania argumentów.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia logiczne; działy logiki; znaczenie wyrażeń; język; kategorie syntaktyczne wyrażeń; akty mowy; normy; oceny; pytania; nazwa; relacje; zdanie; kryteria prawdziwości; zdanie analityczne, zdanie syntetyczne; klasyczny rachunek zdań; rozumowanie; definicje; rozumowanie potoczne; perswazja, manipulacja, argumentacja. Dyskusja i jej rodzaje.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest pogłębienie u osób związanych z zarządzaniem, czy dowodzeniem umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, analizy sytuacji, zwięzłego i jednoznacznego formułowania komunikatów, poprawnego przeprowadzania rozumowań, a w efekcie podejmowania skutecznych decyzji.
Literatura podstawowa1) Kisielewicz A. , Logika i argumentacja. Praktyczny kurs krytycznego myślenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017 2) Malinowski A., Logika dla prawników, LexisNexis, 2009 3) Łukowski P., Zirk-Sadowski M., Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji, Wolters Kluwer, 2012 4) Tworak Z. , Informacja, wiedza, logika, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019 5) Szymanek K., Wieczorek K.A., Wójcik A.S., Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentacji,, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005 6) Wajszczyk J., Wstęp do logiki z ćwiczeniami, Wydawnictwo UWM, 2004 7) Witkowska-Maksimczuk B., Podstawy logiki w przykładach i zadaniach, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR , 2013 8) Zieliński T., Analiza logiczna wybranych problemów zarządzania i dowodzenia, Bel Studio Sp. z o.o., 2019 9) Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 10) Ziembiński Z., Logika praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Literatura uzupełniająca1) Gardner M., Moje ulubione zagadki matematyczne i logiczne, Wydawnictwo Zyski S-ka, 2018 2) Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego , Alatheia, 2011 3) Hołówka T., Kultura logiczna w przykładach , , 2005 4) Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Znak, 2007 5) Korolko M., Retoryka i erystyka dla prawników, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001 6) Pinkalski Z.( red), Logika, Wolters Kluwer, 2012 7) Malinowski A. ( red), Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny , LexisNexis Polska Sp. Z.o.o., 2004 8) Malinowski G., Logika ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 9) Nieznański E., Logika, Podstawy, język, uzasadnianie, C.H.Beck, 2006 10) Stanosz B., Wprowadzenie do logiki formalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002 11) Stanosz B., Ćwiczeni z logiki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005 12) Wajszczyk J., Jestem więc myślę. Łamigłówki logiczne, Wydawnictwo Książka i Wiedza, 2003
Uwagi