Cyberbezpieczeństwo

2022L

Kod przedmiotu92S1O-CYB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającee-governance, administracja publiczna, zarządzanie kryzysowe
Wymagania wstępneWiedza nt. administracji publicznej oraz znajomość obsługi komputera
Opis ćwiczeńPolityki cyberbezpieczeństwa wybranych państw (USA, Polska); Europejski i krajowy system cyberbezpieczeństwa; cyberbezpieczeństwo z perspektywy przedsiębiorcy (prawo gospodarcze a cyberprzestrzeń i cyberbezpieczeństwo, prawo autorskie, zawieranie umów); cyberbezpieczeństwo a obywatel (bezpieczeństwo danych osobowych, bezpieczeństwo e-administracji); cyberprzestępczość (skala, tendencje, główne rodzaje); bezpieczeństwo osobiste w Internecie.
Opis wykładówCyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej (pojęcie cyberprzestrzeni, czynniki rozwoju cyberprzestrzeni, istota cyberprzestrzeni); bezpieczeństwo informacyjne (miejsce i rola informacji we współczesnym świecie, podstawowe definicje, zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego RP); zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (istota bezpieczeństwa międzynarodowego, redefinicja bezpieczeństwa międzynarodowego, formy zagrożeń bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni); działalność wybranych państw w cyberprzestrzeni (Chińska Republika Ludowa, Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska, Izrael, Polska); cyberprzestrzeń jako nowe pole rywalizacji państw (Federacja Rosyjska-Gruzja, Litwa, Estonia; Izrael-USA-Iran; USA-ChRL; Izrael-Syria; Korea Północna-Korea Południowa; ChRL-Tajwan, Indie-Pakistan); działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni na poziomie międzynarodowym (Organizacja Narodów Zjednoczonych, NATO, Unia Europejska/Rada Europy).
Cel kształceniaGłównym celem kształcenia jest umożliwienie studentowi zrozumienie procesów związanych z politykami publicznymi oraz tym, jaki wpływ na nie ma cyberbezpieczeństwo.
Literatura podstawowa1) red. C. Banasiński, Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, 2018 2) M. Nosowski, Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa. Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców, Wiedza i Praktyka, 2019 3) I. Oleksiewicz, Zarys polityki cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej. Casus Polski i RFN, Elipsa, 2019 4) Rada Ministrów, Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024, Monitor Polski, 2019 5) D. Lisiak-Felicka, M. Szmit, Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej w Polsce, European Association for Security, 2016
Literatura uzupełniająca1) W. Stallings, L. Brown, Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych. Zasady i praktyka, t. 1,2, Helion, 2019 2) red. M. Kubiak, S. Topolewski, Bezpieczeństwo informacyjne z XXI wieku, UPH Siedlce , 2016 3) red. K. Liedel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz, Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji, Difin, 2014 4) E. Szczepaniuk, Bezpieczeństwo struktur administracyjnych w warunkach zagrożeń cyberprzestrzeni państwa, AON, 2016 5) red. M. Kubiak, R. Białoskórski, Informacyjne uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa, UPH Siedlce, 2016
Uwagi