Diagnozowanie problemów politycznych i społecznych

2020L

Kod przedmiotu92S1O-DPPS
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceNauka o państwie i prawie
Wymagania wstępneZnajomość mechanizmów funkcjonowania systemu politycznego.
Opis ćwiczeńAnaliza problemów politycznych (rozpad systemu dwubiegunowego Wschód-Zachód, nacjonalizm, rozwój fundamentalizmu, różnice religijne, separatyzm, ogniska zapalne, konflikty zbrojne, różnice w rozwoju gospodarczym między bogatą Północą i biednym Południem). Analiza problemów społecznych (osłabienie tradycyjnych więzi społecznych, wykluczenie, bezrobocie, rozwarstwienie społeczne).
Opis wykładówDefinicje problemów politycznych. Rodzaje problemów politycznych. Rozwiązywanie problemów politycznych. Definicje problemów społecznych. Typologie problemów społecznych. Rozwiązywanie problemów społecznych. Rozpoznawanie i diagnozowanie problemów społecznych. Współczesne problemy i zagrożenia społeczne.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z problemami politycznymi i społecznymi współczesnego świata. Celem jest nabycie umiejętności rozpoznawania problemów politycznych i społecznych. Nauczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji kryzysowych i konfliktowych w środowisku lokalnym.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Hill M., wyd. Difin, Polityka społeczna we współczesnym świecie: analiza porównawcza, 2010r., tom 2) red. M. Jarosz, wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN , Polacy równi i równiejsi, 2010r., tom 3) red. M. Jarosz, wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN , Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, 2008r., tom
Uwagi