E-governance

2020L

Kod przedmiotu92S1O-EGO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceNauka o państwie i prawie; Historia ustroju i administracji publicznej w Polsce
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza o administracji
Opis ćwiczeńStudia porównawcze e-governance wybranych państw świata. Polskie doświadczenia z komputeryzacją administracji (koncepcje, strategie, realizacje). Aktualny poziom rozwoju e-governance w Polsce (systemy e-zdrowie, e-sądy, e-podatki, e-obywatel itp.). Przeszkody we wdrażaniu strategii cyfryzacji administracji (prawne, finansowe, mentalne). Polski model wdrażania e-administracji (program 500+). Korzyści z e-administracji dla obywateli, przedsiębiorców i samej administracji. Praktyczne wykorzystanie e-administracji (logowanie, załatwianie spraw urzędowych, wysyłanie pism itd.).
Opis wykładówSpołeczeństwo informacyjne jako kolejny etap rozwoju cywilizacji – koncepcje, idee, założenia, wskaźniki. e-governance – założenia, polityki, strategie. Techniki komunikacyjno-informacyjne a polityka, władza i społeczeństwo. Państwo i zarządzanie publiczne (koncepcje rządzenia i zarządzania). e-governance szansą na walkę z korupcją. Wprowadzenie do demokracji elektronicznej (e-partycypacja, e-głosowanie). Architektura e-governance (planowanie i wdrażanie, prawne podstawy, biznesowy model zarządzania, przywództwo i planowanie strategiczne). Problem cyberbezpieczeństwa w administracji. Prawne podstawy e-administracji w Polsce. Dostęp do informacji publicznej.
Cel kształceniaKurs ma zapoznać studentów z koncepcją e-governance rozumianą jako zarządzanie publiczne i współrządzenie państwem realizowane przy pomocy narzędzi komputerowych. Ma na celu podstawowe zrozumienie strategii e-governance oraz wskazanie w jaki sposób można opracować skuteczny plan jej wdrażania (wizja, cele i zadania). Dostarczenie słuchaczom kompetencji z zakresu ICT wymaganych do swobodnego i efektywnego wykorzystywania technologii informatycznych w ramach elektronicznej administracji.
Literatura podstawowa1) A. Prasal, M. Kraska, E-urząd. Cyfrowe usługi publiczne. Poradnik dla administracji i przedsiębiorców, Infor, 2016 2) T. Muliński, Zagrożenia bezpieczeństwa dla systemów informatycznych e-administracji, CeDeWu, 2016 3) K. Jastrzębska, Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych, CeDeWu, 2018 4) red. T. Stanisławski, B. Przywora, Ł. Jurek, E-administracja. Szanse i zagrożenia, KUL, 2013 5) J. Papińska-Kacperek, Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w Polsce, Wyd. Uniw. Łódzkiego , 2013
Literatura uzupełniająca1) E. Szczepaniuk, Bezpieczeństwo struktur administracyjnych w warunkach zagrożeń cyberprzestrzeni państwa, AON, 2016 2) D. Lisiak-Felicka, M. Szmit, Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej w Polsce, European Association for Security , 2016 3) M. Kowalczyk, Cyfrowe Państwo. Uwarunkowania i perspektywy, PWN, 2019 4) J. Ejdys, Zaufanie do technologii w e-administracji, Polit. Białostocka, 2018 5) R. Perdał, Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, Wyd. Bogucki , 2014 6) P. Nowak, Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Wyd. Uniw. Łódzkiego, 2017 7) red. M. Zwierżyński, M. Lakomy, K. Oświecimski, E-administracja i (nie)bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, Ignatianum, 2015
Uwagi