Główne idee współczesności

2020Z

Kod przedmiotu92S1O-GIW
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWiedza o społeczeństwie
Wymagania wstępneOgólna znajomość filozofii do końca czasów nowożytnych; znajomość podstawowych pojęć i kategorii z zakresu filozofii
Opis ćwiczeńFilozofia wobec dylematów współczesności - praca nad projektami dotyczącymi zagadnień takich, jak: wolność, tolerancja, dobro wspólne, sprawiedliwość, prawda, polityka a religia, polityka a moralność, wojna (wojna sprawiedliwa), kara śmierci, sens życia (samobójstwo), prawa zwierząt, eutanazja, aborcja, sztuczna inteligencja.
Opis wykładówKłopoty z cezurą „współczesności”. Główne nurty myśli współczesnej: pozytywizm i neopozytywizm, fenomenologia, neomarksizm, egzystencjalizm, personalizm, dialogika, strukturalizm, neotomizm, postmodernizm, ekofilozofia.
Cel kształceniaZapoznanie z głównymi kierunkami myśli współczesnej; kształtowanie umiejętności krytycznej analizy stanowisk w sporach filozoficznych, dostrzegania ich ontycznych i antropologicznych założeń oraz konsekwencji praktycznych; kształtowanie umiejętności dyskutowania i prezentowania własnych opinii.
Literatura podstawowa1) Witold Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie, Witmark, 1994 2) Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, PWN, 1981 3) John Lechte, Panorama współczesnej myśli humanistycznej, Książka i Wiedza, 1999 4) Józef Tischner (red.), Filozofia współczesna, ITKM, 1989 5) Michał Hempoliński, Filozofia współczesna, PWN, 1989
Literatura uzupełniająca1) Alfred Ayer, Filozofia w XX wieku, PWN, 1997 2) Etienne Gilson, Thomas Langan, Armand Maurer, Historia filozofii współczesnej, IW PAX, 1979 3) Andrzej Bronk (red.), Filozofować dziś, TN KUL, 1995 4) Tadeusz Gadacz, Historia filozofii XX wieku, Znak, 2009 5) Józef Lipiec, Filozofia wieku XX, WSP w Rzeszowie, 1983
Uwagi