Historia ustroju i administracji publicznej w Polsce

2020Z

Kod przedmiotu92S1O-HUAP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceNauka o państwie i prawie
Wymagania wstępnePodstawowe wiedomości o systemie organów państwowych
Opis ćwiczeńUnie personalne oraz realne Polski z sąsiadami. Związki Polski i Litwy. Od związku państw do państwa związkowego. Staropolski republikanizm. Szlachecki parlamentaryzm i dziedzictwo Kadłubka. Autorytaryzm rządów sanacyjnych na tle reżimów niedemokratycznych w Europie międzywojennej. Polskie tradycje samorządności terytorialnej. Związki pomiędzy ustrojem militarnym i politycznym w państwie polskim na przestrzeni dziejów. Państwo podziemne w tradycji polskiej.
Opis wykładówPaństwo patrymonialne oraz monarchia stanowa; parlamentaryzm I RP. Dziedzictwo ustrojowe reżimów państw zaborczych: Rosji, Prus i Austrii. Dziedzictwo porządku państwowego II RP. Geneza i kształt ustrojowy PRL: reguły konstytucyjne oraz praktyka polityczna. Geneza i kształt ustrojowy III RP.
Cel kształceniaZdolność krytycznej i analitycznej percepcji różnych typów ustrojowych Polski na przestrzeni wieków w kontekście innych tradycji państwowych.
Literatura podstawowa1) Ajnenkiel, .Polskie konstytucje, , t. ., Warszawa, .1995, s. . 2) Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., , Historia ustroju i państwa polskiego, , Warszawa, 1996 3) Baszkiewiecz J., , Powszechna historia ustrojów państwowych,, Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca1) Garlicki L., , Polskie prawo konstytucyjne, t. l, Warszawa, 2007, s. l 2) Izdebski H, Historia administracji, warszawa, 1985
Uwagi